• Udzielanie uczniom pomocy w realnej ocenie własnych predyspozycji osobowych pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu;
  • Gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach, sytuacji na rynku pracy;
  • Kreowanie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec rynku pracy, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych;
  • Wskazywanie uczniom dodatkowych źródeł informacji dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów, instytucji i organizacji wspierających możliwości kształcenia młodzieży;
  • Prowadzenie zajęć grupowych przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
  • Udzielanie indywidualnych porad zawodowych.