Ogólne cele i zadania Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych

Cele:

1.    opieka nad uczniami uzdolnionymi oraz wspieranie ich rozwoju,
2.    tworzenie klimatu i warunków sprzyjających pogłębianiu i doskonaleniu uzdolnień,
3.    upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia, a także pozostałych szkół w regionie, idei nowatorstwa pedagogicznego,
4.    pobudzanie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, do ciągłego doskonalenia zawodowego w celu podnoszenia rangi i pozycji społecznej szkoły i nauczyciela,
5.    nagradzanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli (również na drodze fundowania stypendiów).

Zadania:

a)    wspieranie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów preferujących samodzielne zdobywanie wiedzy, prowadzących obserwacje i eksperymenty, przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, podejmują-cych ważne społecznie działania, którzy łączą naukę w szkole podstawowej i gimnazjum lub w gimnazjum i liceum, liceum i uczelni wyższej w realizacji podejmowanych zadań,
b)    zachęcanie uczniów, przejawiających zainteresowania i pasje poznawcze, społeczne oraz umiejętności organizacyjne do pracy w prowadzonych przez Stowarzyszenie kołach zainteresowań, do udziału w olimpiadach przedmiotowych, do uczestnictwa w obozach naukowych, nastawionych na doskonalenie merytoryczne, doskonalenie metodyczne i wsparcie w rozwoju emocjonalnym,
c)    udział uczniów i nauczycieli w obozach naukowych, a także w innych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez wojewódzkie i ogólnokrajowe stowarzyszenia, Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich,
d)    upowszechnianie literatury, publikacji, opracowań, ukazujących najlepsze rozwiązania krajowe i zagraniczne, które przynoszą pozytywne rezultaty w  kształceniu i wychowaniu uczniów zdolnych.
Szczegółowe cele i zadania Podlaskiego  Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych znajdują się w Statucie. Zachęcamy do lektury.

Załączniki:
Pobierz plik (Aktualny biuletyn edukacyjny.pdf)Biuletyn Edukacyjny5639 kB
Pobierz plik (statut stowarzyszenia.docx)Statut Stowarzyszenia92 kB