Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Zapraszamy chętnych uczniów klas pierwszych i drugich do zgłaszania się do realizacji projektu w programie Erasmus Plus. Projekt „Prozdrowotny styl życia z twoim telefonem komórkowym” polega na stworzeniu i używaniu przez uczniów współpracujących szkół aplikacji na telefon komórkowy. Osoby zaangażowane w projekt będą go realizować przez 2 lata na terenie Polski, Grecji i Włoch.
Jak aplikować:

Zgłaszać się mogą uczniowie klas pierwszych i drugich. Zostaną wyłonieni w procesie rekrutacyjnym według następujących kryteriów: aktywne zaangażowanie w przygotowania działań projektowych oraz jego realizacji (m.in. przy realizacji działań w trakcie spotkania młodzieży w Polsce); prezentowanie wiedzy i umiejętności przydatnych w realizacji treści projektowych (np. podstawy projektowania komputerowego); umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Proces rekrutacyjny odbędzie się w kilku etapach, drogą zawężania listy, zaczynając od ankiety uzupełnionej przez chętnych, a kończąc na ustnych rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez specjalnie wyłoniony do tego zespół rekrutacyjny. Wyłonimy 40% uczniów o wysokim poziomie wiedzy dotyczącej programowania komputerowego oraz 60% uczniów z pozostałych profili klas.

Należy wypełnić ankietę, która znajduje się na stronie internetowej szkoły, w zakładce ‘Projekty" i złożyć ją w sekretariacie I LO do 16 października 2017.

Przede wszystkim pragnę gorąco podziękować wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy podrzucali pomysły współtworząc ideę naszego projektu. Ogromne podziękowania kieruję również do wszystkich nauczycieli (mgr Anna Maria Grochowska, mgr Jarosław Nosek, mgr Barbara Kurianiuk, mgr Małgorzata Front, mgr Andrzej Zejdler, mgr Monika Kiersnowska, mgr Małgorzata Gołąbiewska-Konończuk, mgr Marta Grodzka, mgr Violetta Karolska), którzy wraz ze mną przez wiele miesięcy mozolnie i wytrwale tworzyli wniosek aplikacyjny.

Koordynator projektu
Anna Buchowska

Streszczenie projektu:

Młodzież żyjąca w czasach dynamicznie rozwijających się multimediów oraz dokonującego się postępu technologicznego, nie zawsze jest świadoma wpływu nowoczesnych technologii na zdrowie oraz zachowania prozdrowotne.
Przedstawiony projekt obejmuje trzy obszary życia: zdrowie i sport, żywienie oraz nowoczesne technologie. Projekt jest skierowany do uczniów w wieku od 16 do 19 lat z trzech szkół partnerskich (z Włoch, Grecji i Polski), jak również do rodzin uczniów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej. Bezpośrednio w projekcie będzie uczestniczyło 96 uczniów i 82 nauczycieli zaś szacunkowo około 5000 uczniów, nauczycieli, członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej i globalnej będzie pośrednio jego beneficjentami. Zadaniem projektu jest uświadomienie zagrożeń wynikających z niezdrowego stylu życia oraz wypracowanie postaw prozdrowotnych wśród uczestników tego przedsięwzięcia poprzez stworzenie i praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii w postaci aplikacji mobilnej. Uczniowie zaprojektują szablon prozdrowotnej gry terenowej, w której uczestniczyć będą uczniowie w czasie odwiedzin w poszczególnych krajach. Aplikacja mobilna ma charakter długofalowy, to znaczy będzie wykorzystywana przez cały okres projektu oraz po jego zakończeniu. Będzie polegała na systematycznym przypominaniu o podejmowaniu postaw prozdrowotnych, informowaniu i zachęcaniu do zdrowego stylu życia. Stworzone przez uczestników bezpłatne aplikacje dostępne będą na stronie projektu oraz sklepie internetowym. Projekt jest interdyscyplinarny i wieloaspektowy; odnosi się do technik informatycznych, biologii, chemii, wychowania fizycznego oraz języków obcych.

Główne cele to:
• Wyrobienie prozdrowotnych nawyków poprzez zmianę postaw wobec zdrowego stylu życia;
• Poprawa ogólnej sprawności fizycznej bezpośrednich uczestników projektu w czasie jego trwania;
• Wykształcenie nawyku przygotowywania oraz spożywania zdrowych śniadań przez uczestników projektu;
• Poszerzenie wiedzy w zakresie charakteru i profilaktyki chorób cywilizacyjnych dotykających młodzież, które powiązane są z niezdrowym stylem życia;
• Poznanie i udoskonalenie umiejętności podstaw programowania potrzebnych do stworzenia aplikacji telefonicznej.


Podczas realizacji projektu uczestnicy poznają podstawy programowania, sposoby wyszukiwania informacji w Internecie oraz sposoby sprawdzania ich wiarygodności, tworzenia prezentacji, wklejania zdjęć, stosowania narzędzi informatycznych do gromadzenia danych, napisanie algorytmu potrzebnego do tworzenia aplikacji. Ponadto w czasie opracowywania ankiet, artykułów będą doskonalili umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, kreatywnego myślenia i pisania, pracy zespołowej. Stosowane będą różnorodne techniki pracy w zespole; zostaną stworzone krótkie filmy dotyczące przygotowywania zdrowych posiłków. Będą miały miejsce wykłady specjalistów - dietetyków, lekarzy, trenerów, sławnych sportowców, jak również warsztaty gotowania zdrowej żywności, analizowane będą fakty i mity dotyczące zdrowego żywienia, wywiady z dziadkami na temat ich posiłków, badany będzie skład chemiczny żywności. Uczniowie przejdą cykl testów sprawnościowych, wezmą udział w zajęciach sportowych, wycieczce rowerowej, ćwiczeniach praktycznych z ekspertami Tai Chi oraz jogi na otwartych przestrzeniach. Realizowane w ramach projektu treści są komplementarne ze szkolnymi programami nauczania.
Dzięki projektowi wzrośnie dbałość o zdrowie fizyczne oraz psychiczne uczniów, ich rodzin oraz środowiska lokalnego. Wzmocnione zostaną nawyki dotyczące zdrowego stylu życia oraz prewencji chorób cywilizacyjnych. Rozwinięte zostaną potrzeby praktycznych umiejętności w zakresie działań sportowych, żywieniowych oraz IT. Dzięki kontaktom z rówieśnikami wzrosną kompetencje językowe uczniów, a także ich kompetencje osobowe i obywatelskie. Współpracujący nauczyciele poszerzą swoją wiedzę i doświadczenie związane z promowaniem zdrowego stylu życia oraz nowoczesnych technologii; poznają nowoczesne sposoby promocji, rozwiną kompetencje menedżerskie, poszerzą wiedzę dotyczącą różnic kulturowych, poznają nowe metody i techniki nauczania. Poprzez współpracę międzynarodową, wyjazdy, stały kontakt internetowy rozwiną się interakcje pomiędzy szkołami partnerskimi. Szkoły wzmocnią swoją reputację jako instytucji, które dbają o rozwój intelektualny oraz psychofizyczny uczniów. Oferta edukacyjna zostanie poszerzona o promowanie wartości międzykulturowych.
Działania realizowane w ramach tego projektu skłonią uczestników do refleksji nad stylem ich życia i sprawią, że zaczną świadomie podejmować inicjatywy związane z kształtowaniem działań prozdrowotnych. Jednocześnie rozwiną swoje kompetencje związane z nowoczesnymi technologiami. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości rezultaty projektu służyć będą kontynuacji edukacji przez zdrowszych i świadomych prozdrowotnego postępowania młodych ludzi, co odpowiada unijnej strategii Euro 2020.


Zarys działań w trakcie spotkania młodzieży w Polsce:

- warsztaty integracyjne oraz warsztaty "Używanie z głową siłowni pod chmurką";
- przeszkolenie z podstaw programowania komputerowego;
- tworzenie i rozwijanie podstawowej wersji aplikacji mobilnej;
- zajęcia sportowo-turystyczne: m.in. wycieczka rowerowa, zajęcia na basenie, spotkanie z fitness trenerem, trening ogólnorozwojowy, "mała olimpijka" - zawody, warsztaty taneczne;
- tworzenie i udział w grze terenowej zawierającej różnorodne zadania do wykonania, m.in. fizyczne, odnalezienie sklepów ze zdrową żywnością, restauracji ze zdrowym menu;
- wykłady i zajęcia tematycznie związane z chorobami cywilizacyjnymi, chorobami żywieniowymi, zasadami dietetyki, depresją i znaczeniem aktywności fizycznej;
- wizyta na Uniwersytecie Medycznym, gdzie odbędą się warsztaty oraz prelekcje;
- wywiady ze starszymi ludźmi na temat zdrowej diety w czasach ich młodości i nagrywanie filmików prezentujących sprawdzone zdrowe przepisy kulinarne;