Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

REGULAMIN REKRUTACJI

do  I  Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

na rok szkolny 2019 /2020, dla absolwentów szkół podstawowych

 Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.);

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586);
 3. Zarządzenie nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących (…);

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa:
  • zadania komisji rekrutacyjnej,
  • terminarz rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na rok szkolny 2019/2020,
  • kryteria rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na rok szkolny 2018/2019,
 2. Rekrutację do klasy pierwszej I LO w Białymstoku przeprowadza komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą powołani przez dyrektora szkoły: przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji oraz jej członkowie.
 3. Rekrutacja odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także w zarządzeniach Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 4. Terminarz rekrutacji opracowany jest na podstawie zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 2. Zadania komisji rekrutacyjnej

 Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
 5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 7. Listy, o których mowa w ust. 5 i 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 7, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 10. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 11. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 12. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 3. Terminy rekrutacji

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy postepowania rekrutacyjnego

Terminy postepowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dwóch zdjęć podpisanych na

odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019

do

18 czerwca 2019

do godz. 16:00

od 12 lipca 2019

do

19 lipca 2019

do godz. 16:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 21 czerwca 2019

do 25 czerwca 2019

do godz. 16:00

X

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 4 lipca 2019 r.

do 5 sierpnia 2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5 lipca 2019 r.

o godz. 10:00

8 sierpnia 2019 r.

o godz.10:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci

przedłożenia oryginału świadectwa

ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu

gimnazjalnego, (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej).

do 10 lipca 2019

    do godz. 16:00

do 16 sierpnia 2019

do godz. 16:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych

12 lipca 2019

   do godz. 10:00

19 sierpnia 2019

     o godz. 10:00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

12 lipca 2019

             do godz. 14:30

19 sierpnia 2019 r.

do godz. 14:30

 Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 – 15.30.

§ 4. Kryteria rekrutacji

 1. W przypadku kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej o przyjęciu decyduje liczba punktów możliwych do uzyskania za:
 2. wyniki egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
 3. oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki, języka angielskiego, drugiego języka obcego, wiedzy o społeczeństwie;
 4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 5. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi łącznie 200.

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
 2. wynik przedstawiony w procentach z:
  • języka polskiego
  • matematyki
   • mnoży się przez 0,35;
 1. wynik przedstawiony w procentach z:
  • języka obcego nowożytnego
   • mnoży się przez 0,3
 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:
 2. a) celującym - przyznaje się po 18 punktów
  1. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów
  2. dobrym - przyznaje się po 14 punktów
  3. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów
  4. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
 3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów.
 4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za uzyskanie w zawodach:
  • Wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 5. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 6. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 7. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 8. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 9. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 10. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 11. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 12. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 13. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 14. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 15. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 16. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 17. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 18. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 19. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 20. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 21. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.
 22. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 5.1–5.4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 23. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 24. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 25. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 26. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
  • W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia., wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 27. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;
 1. języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
  • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego lub/i matematyki, na podstawie 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 5.7.a) oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz których dotyczy zwolnienie.
  • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, na podstawie art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 5.7.b) ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  • O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności oraz uzyskują 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. Preferencje przy przyjmowaniu do szkoły:
  • w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  • w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • Kryteria wymienione w 6.2. mają jednakową wartość.

§ 5. Procedury odwoławcze

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

 Informacja o sposobie przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego
do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/informacja-o-sposobie-przeliczania-na-punkty-kryteriow-branych-pod-uwage-na-i-etapie-postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na-rok-szkolny-2019-2020.html 

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-5-2019-podlaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-31-stycznia-2019.html

Zarządzenie Nr 16/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-16-2019-podlaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-lutego-2019-roku.html