Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

1a

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

 • edukacja filozoficzna

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki (podstawowy)
 • język francuski (podstawowy)

Profil prawniczy adresowany jest do uczniów zamierzających podjąć studia na wydziałach: prawa, dziennikarstwa, międzywydziałowych studiach humanistycznych, filologii polskiej, historii oraz wielu innych kierunkach humanistycznych. W ramach współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na uczelni - m.in. symulacjach rozpraw sądowych, wykładach, seminariach, konferencjach naukowych oraz w pracach studenckich kół naukowych.

Klasa prawnicza zostanie objęta pilotażowym programem tutoringu wychowawczo-rozwojowego.  Tutoring, który od lat z powodzeniem stosowany jest na uniwersytetach oraz w szkołach brytyjskich i amerykańskich to forma pracy pedagogicznej opierająca się na indywidualnym kontakcie z uczniem. Tutoring polega na regularnych spotkaniach z uczniem  tzw. tutorialach. Tutor (z łaciny – opiekun) to nauczyciel, który ma pomóc pokierować rozwojem ucznia, rozpoznać jego potencjał, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju osobistego. Tutoring jest długofalowym (obejmującym co najmniej semestr) procesem współpracy, nakierowanym na integralny rozwój podopiecznego. Uczniowie będą mogli wybrać indywidualnego opiekuna spośród nauczycieli, którzy uzyskali uprawnienia tutorskie. Uczestnictwo w programie tutoringu nie jest obligatoryjne, uczeń może, ale nie musi skorzystać z tej propozycji.


1b

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • informatyka
 • matematyka
 • fizyka

Przedmioty uzupełniające:

 • grafika komputerowa

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki (poziom podstawowy - grupa 1)
 • język niemiecki (poziom średniozaawansowany i zaawansowany – grupa 2)

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, matematyki, fizyki - przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na bardzo wielu ścisłych i politechnicznych kierunkach studiów. Uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na warsztatach informatycznych i matematycznych oraz na informatycznych obozach naukowych („ILOCAMPACH”) prowadzonych przez nauczycieli przy współudziale absolwentów I LO – studentów Wydziału Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, które odbywają się dwa razy w roku. Uczniowie będą też mogli brać udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych na Politechnice Białostockiej oraz na Uniwersytecie w Białymstoku. 


1b2

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • informatyka
 • matematyka
 • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 • grafika komputerowa

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki (poziom podstawowy - grupa 1)
 • język niemiecki (poziom średniozaawansowany i zaawansowany – grupa 2)

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i matematyki  - przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na bardzo wielu ścisłych i politechnicznych kierunkach studiów. Zestaw przedmiotów rozszerzonych obejmuje język angielski przydatny w każdej dziedzinie życia i nauki. Uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na warsztatach informatycznych i matematycznych oraz na informatycznych obozach naukowych („ILOCAMPACH”) prowadzonych przez nauczycieli przy współudziale absolwentów I LO – studentów Wydziału Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Uczniowie będą też mogli brać udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych na Politechnice Białostockiej oraz na Uniwersytecie w Białymstoku. 


1c

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka
 • fizyka

 Przedmioty uzupełniające:

 • rysunek architektoniczny
 • grafika komputerowa
 • edukacja techniczna

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki (poziom podstawowy - grupa 1)
 • język niemiecki (poziom średniozaawansowany i zaawansowany – grupa 2)

Profil klasy ukierunkowany jest na przedmioty, które pozwalają po ukończeniu liceum podjąć studia na wydziale architektury oraz na wielu innych atrakcyjnych kierunkach politechnicznych i ścisłych. Obok przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym – matematyki i fizyki, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z rysunku architektonicznego, grafiki komputerowej oraz edukacji technicznej. Dzięki współpracy z Politechniką Białostocką oraz Instytutem Fizyki UwB uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych i wykładach prowadzonych na tych uczelniach.


1d

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki (podstawowy)
 • język rosyjski (kontynuacja)

Profil klasy przygotowuje do kontynuowania nauki na uniwersytetach medycznych – na takich kierunkach jak m.in.: medycyna, stomatologia, farmacja, jak również na kierunkach bioinżynieryjnych i politechnicznych. Warto podkreślić fakt, że wynik maturalny z matematyki jest uwzględniany przy rekrutacji na większość wydziałów medycyny w całej Polsce - na równi z chemią i biologią.  Matematyka nauczana w zakresie rozszerzonym nie tylko zwiększa szanse dostania się na medycynę, ale w razie ewentualnej zmiany preferencji ucznia, otwiera również możliwości studiowania na wielu kierunkach politechnicznych i ścisłych (stąd plus w nazwie profilu). Uczniowie w ramach umów partnerskich mogą korzystać z zajęć laboratoryjnych i wykładów na Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Białostockiej i Uniwersytecie w Białymstoku


1e

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • chemia
 • biologia

Przedmioty uzupełniające:

 • fizyka dla biologów

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki (poziom podstawowy - grupa 1)
 • język niemiecki (poziom średniozaawansowany i zaawansowany – grupa 2)

Profil klasy adresowany jest do uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, biotechnologia, psychologia itp. Uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na zajęciach prowadzonych w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Medycznym i Politechnice Białostockiej.


1f

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • chemia
 • biologia

Przedmioty uzupełniające:

 • fizyka dla biologów

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki (podstawowy)
 • język francuski (podstawowy)

Profil klasy adresowany jest do uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, biotechnologia, psychologia itp. Uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na zajęciach prowadzonych w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Medycznym i Politechnice Białostockiej.


1g

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

 • chemia
 • biologia

Przedmioty uzupełniające:

 • fizyka dla biologów

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki (poziom średniozaawansowany i zaawansowany)
 • język francuski (podstawowy)

Profil klasy adresowany jest do uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, biotechnologia, psychologia itp. Uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na zajęciach prowadzonych w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Medycznym i Politechnice Białostockiej.