Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

PODCZAS REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:

 1. za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – max 100 pkt.
 • Uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt. Maksymalna liczba punktów za pięć wyników procentowych wynosi 500% x 0,2 = 100 pkt);
 1. za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły w postępowaniu do danego oddziału - max 72 pkt:
 • ocena celująca - 18 pkt.
 • ocena bardzo dobra - 17 pkt.
 • ocena dobra - 14 pkt.
 • ocena dostateczna - 8 pkt.
 • ocena dopuszczająca - 2 pkt.

 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
 3. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 18 pkt.:
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 1. uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5 lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 pkt.
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt.

UWAGA! W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 1. z języka polskiego i matematyki:
 • celujący – po 20 pkt.
 • bardzo dobry – po 18 pkt.
 • dobry – po 13 pkt.
 • dostateczny – po 8 pkt.
 • dopuszczający – po 2 pkt.
 1. z historii i wiedzy o społeczeństwie:
 • celujący – po 20 pkt.
 • bardzo dobry – po 18 pkt.
 • dobry – po 13 pkt.
 • dostateczny – po 8 pkt.
 • dopuszczający – po 2 pkt.

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 2;

(np. historia – 20 pkt, wiedza o społeczeństwie - 12 pkt ; 20+12 = 32 : 2 = 16 pkt.)

 1. z biologii, chemii, fizyki i geografii:
 • celujący – po 20 pkt.
 • bardzo dobry – po 18 pkt.
 • dobry – po 13 pkt.
 • dostateczny – po 8 pkt.
 • dopuszczający – po 2 pkt.

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 4;

(np. biologia – 20 pkt, chemia - 12 pkt, fizyka – 8 pkt, geografia – 16 pkt ; 20+12+8+16 = 56:4 = 14 pkt.)

 1. z języka obcego nowożytnego:
 • celujący – 20 pkt.
 • bardzo dobry – 18 pkt.
 • dobry –13 pkt.
 • dostateczny – 8 pkt.
 • dopuszczający – 2 pkt.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się punkty w sposób określony w pkt. 2 oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • celujący – 20 pkt.
 • bardzo dobry – 18 pkt.
 • dobry – 13 pkt.
 • dostateczny – 8 pkt.
 • dopuszczający – 2 pkt.