Termin złożenia wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w szkole u swojego wychowawcy - 20 czerwca 2022 r. godz. 15.00.

1. Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest uczniem białostockiej szkoły ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej, który w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki był uczniem białostockiej szkoły ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Białystok

3) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,0,

4) uzyskała co najmniej dwukrotnie tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.)

2. Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorowi szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

3. Prezydent Miasta Białegostoku w drodze zarządzenia określa wzór wniosku o przyznanie stypendium.

4. Wnioski składa się w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie do dnia 25 czerwca każdego roku.

5. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

6. Do wniosku dołącza się, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium.

7. Dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia.

8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

9. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) wycofania przez wnioskodawcę,

3) braków formalnych