Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

 

Zaktualizowano 22 marca 2024 r.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Wstęp

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 

Data publikacji strony internetowej: 2015.10.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej: publikowane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, n niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, strona nie posiada stylu z podwyższonym kontrastem, możliwości zmiany wielkości liter dla całej strony, podświetlenia elementów nawigacyjnych, a poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Informacje dodatkowe – strona posiada dane teleadresowe podmiotu i link do strony podmiotowej w BIP, deklaracje dostępności, formularz kontaktowy, na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7425772. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dla osób przychodzących dostępne są dwa wejścia: główne od ul. Brukowej 2 - wejście schodami, dodatkowe od strony wewnętrznego placu szkoły,

W budynku znajduje się 9 wyjść ewakuacyjnych. 

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze 

Łazienka przystosowana dla osób na wózkach znajdują się na parterze budynku

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującej się głównym wejściu do budynku. Na parterze budynku na trasie prowadzącej do szkolnej auli znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Informacje o prawie wstępu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego