Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

Innowacja pedagogiczna „Mój język – mój świat” powstała z potrzeby zainteresowania młodych ludzi nieznanymi zasobami języka polskiego, wyrazami tzw. obcymi, fachowymi lub przestarzałymi, a mimo wszystko spotykanymi w literaturze pięknej, na egzaminach, a także w różnego rodzaju konkursach wiedzy. Ponadto innowacja wychodzi naprzeciw filozofii Ludwiga Wittgensteina, głoszącej, że granice naszego języka są granicami naszego świata. Innymi słowy: rozszerzając nasz prywatny zasób słów, zwiększamy świat, w którym przebywamy intelektualnie.

Źródłem odkrywanych pojęć, terminów, motywów, a czasem też charakterystycznych miniatur muzycznych są słowniki, autorskie leksykony ważnych słów i dostępne nauczycielowi fonoteki.

Działania innowacyjne skierowane są do uczniów klas drugich i czwartej nauczanych przez nauczyciela prowadzącego, panią profesor Katarzynę Zawadzką-Gromadę, w roku szkolnym 2022/2023.