Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Adresatami innowacji są uczniowie klas IV realizujących nową podstawę programową oraz program nauczania biologii na poziomie rozszerzonym. Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu w ramach dodatkowej godziny z przedmiotu biologia.

Niniejsza innowacja ma na celu ćwiczenie oraz doskonalenie wiadomości i umiejętności, w tym kompetencji zgodnie z nową podstawą programową. Jest naszą odpowiedzią na wprowadzenie nowej podstawy programowej, czas nauki zdalnej oraz nową formułę arkusza maturalnego z biologii.

Zajęcia prowadzone w ramach innowacji mają zachęcać i motywować uczniów do pracy, być wsparciem dla ich wszechstronnego rozwoju. Wzmocnić ich motywację do nauki, nauczyć efektywnego analizowania danych naukowych, tworzenia hipotez, określania istoty problemów naukowych, oceniania, weryfikowania i formułowania argumentów. W oparciu o zdobytą wiedzę ma stanowić wsparcie w procesie tworzenia przez uczniów logicznych powiązań pomiędzy faktami naukowymi, przewidywania konsekwencji poznawanych zagadnień, a także dostrzegania nieścisłości i błędów w rozumowaniu. A przede wszystkim ma zmobilizować do systematycznej pracy na zajęciach lekcyjnych i w domu, samodzielnego nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy. Innowację realizują pani profesor Marta Czernik i pani profesor Ewa Mieczejko.