Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Historię każdej szkoły tworzą dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie. W kronikach zapisuje się wszystkie dobre i negatywne strony jej działalności. W wypadku I Liceum Ogólnokształcącego zdecydowaną przewagę mają pozytywne osiągnięcia i sukcesy zanotowane w ciągu ponad 200 lat jego istnienia.

 

28 XI 1784r.

Wizytę w Szkole Akademickiej Zgromadzenia Białostockiego składa król Stanisław August Poniatowski (druga wizyta monarchy będzie miała miejsce w 1793r).

1802r.

Powołanie przez władze pruskie Wyższego Gimnazjum Białostockiego. W nowej szkole, o 6-letnim cyklu nauczania, w niedługim czasie dochodzi do nauczania prawie wszystkich przedmiotów w języku niemieckim.

1902r.

Zorganizowanie przez Białostocką Szkołę Realną uroczystości 100-lecia istnienia szkoły, połączonej z oddaniem do użytku budowanej cerkwi (kaplicy) szkolnej oraz skrzydła przy istniejącym gmachu. Organizatorzy uroczystości przyjęli za początek działalności szkoły datę powołania przez Prusaków Wyższego Gimnazjum Białostockiego.

25 IX 1913r.

Poświęcenie fundamentów pod gmach auli szkolnej imienia Romanowów, wybudowanej od strony obecnej ul. Kościelnej (na jej fundamentach, obecnie stoi budynek do niedawna zajmowany przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną).

1.IX 1939r.

Zajęć w roku szkolnym 1939/1940 nie ma. Okupacja sowiecka, a następnie niemiecka uniemożliwiają istnienie II Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. Dyrektor ks. dr Stanisław Hałko został zamęczony w 1943 r. w hitlerowskim obozie zagłady.

1 X 1944r.

Inauguruje swoją działalność Państwowe Gimnazjum i Liceum nr 1 w Białymstoku w przedwojennej siedzibie szkoły (reaktywowana jednostka oświatowa nawiązuje do tradycjii Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta). W licem wprowadzone zostają nowe wydziały: przyrodniczy i matematyczno-fizyczny.

1 IX 1948r.

Dotychczasowa szkoła zostaje przekształcona w Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego nr 1 w Białymstoku. Nauka w niej trwać miała 11 lat, ale eksperyment oświatowy wobec lokalnych trudności przerwano.

10 IV 1949r.

Szkoła Ogólnokształcąca przenosi się do gmachu przy obecnej ul. Pałacowej 1/1. Rozpoczyna też w placówce działalność Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

7 I 1950r.

Eksmisja Szkoły Ogólnokształcącej z zajmowanego gmachu do budynku przy ul. Warszawskiej 63.

1 IX 1950r.

Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego nr 1 w Białymstoku przejmuje nauczycieli i uczniów ze zlikwidowanej Szkoły Ogólnokształcącej Męskiej st. licealnego nr 3 w Białymstoku.
Zlikwidowana Szkoła Ogólnokształcąca mająca siedzibę przy ulicy Fabrycznej 10 (bezpośrednio po II wojnie światowej - Gimnazjum i Liceum Spółdzielni Oświatowej w Białymstoku a następnie Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie nr 2 w Białymstoku) nawiązywała do tradycji przedwojennych Polskiego Prywatnego Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. Dyrektorem szkoły był mgr Konstanty Kosiński, jeden z organizatorów tajnego nauczania na Białostocczyźnie, były nauczyciel Polskiego Gimnazjum Realnego w Białymstoku i Państwowego Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.

2 III 1951r.

Szkoła Ogólnokształcąca powraca do własnego, wyremontowanego budynku przy ul. Kościelnej 9.

1 IX 1953r.

Decyzją władz oświatowych zostaje usunięty "stopień podstawowy" z nazwy Szkoły Ogólnokształcącej nr 1 w Białymstoku.

1 IX 1954r.

Szkoła Ogólnokształcąca st. Licealnego nr 1 zostaje przemianowana na I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.

1 IX 1955r.

Wymiana części młodzieży z dotychczas żeńskim II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, mających siedzibę na I piętrze tego samego budynku szkolnego, w celu praktycznego wprowadzenia koedukacji w obu jednostkach oświatowych.

26 IV 1959r.

Wręczenie Liceum sztandaru ufundowanego przez komitet społeczny, przy współudziale młodzieży szkoły. Był to pierwszy sztandar nadany szkole na Białostocczyźnie po II wojnie światowej.

13 IX 1967r.

I Liceum Ogólnokształcące opuszcza zagrożony katastrofą budowlaną budynek przy ul. Kościelnej 9 i "tymczasowo" zajmuje nowo wybudowany gmach przy ulicy Brukowej 2.

Po przeprowadzeniu remontu w opuszczonej siedzibie I LO utworzone zostaje VI Liceum Ogólnokształcące, które niebawem - wbrew protestom społeczności I Liceum Ogólnokształcącego - otrzymuje imię Zygmunta Augusta (od 1981r. - Króla Zygmunta Augusta).

7 IV 1968r.

Uznanie Liceum przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury za szkołę stowarzyszoną. Decyzja UNSECO jest warta podkreślenia, że podobnym zaszczytem zostały obdarzone tylko nieliczne polskie szkoły.

1 IX 1968r.

Przejęcie przez I Liceum nauczycieli i młodzieży ze zlikwidowanego IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. IV Liceum funkcjonowało przez okres czterech w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Antoniuk Fabryczny nr 5/7. Organizatorem szkoły i jej dyrektorem był mgr Antoni Maj, późniejszy wicedyrektor I Liceum.

1 IX 1976r.

I Liceum Ogólnokształcące, jako pierwsze na Białostocczyźnie, wprowadza kształcenie w klasach o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim.

25 XI 1977r.

I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku otrzymuje imię Adama Mickiewicza. Jednocześnie obchodzone jest 200-lecie szkoły.

14 IX 1979r.

Szkoła otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej za całokształt osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych.

10 IX 1980r.

Liceum gości 31-osobową delegację nauczycieli japońskich z okręgu Nagaska.

1 X 1985r.

W Liceum zostaje zorganizowana, pierwsza w szkolnictwie ogólnokształcącym Białostocczyzny, pracownia informatyczna. Pracownia, której inicjatorem powstania i organizatorem był nauczyciel mgr Zdzisław Babicz, umożliwiała prowadzenie wówczas pozalekcyjnych zajęć nauczania podstaw informatyki.

XI 1987r.

Podjęta zostaje współpraca z Kauno Adamo Mickevićiaus Vidurine Mokykla w Kownie (Litwa). Współ[raca ogniskowała się wokół osoby Adama Mickiewicza - patrona obu szkół. Strona litewska zawiesiła współpracę po odzyskaniu niepodległości przez Republikę Litewską.

X 1987r.

Z inicjatywy wicedyrektora Zespołu Szkół, mgr Grażyny Złockiej-Korzeniewskiej zostaje nawiązana współpraca z Liceo Sientifico Statale "Mariano IV" w Oristano (Włochy - Sardynia). Efektem tej współpracy były m.in. wyjazdy polskich grup do Włoch.

15 IX 1988r.

Posiadanie przez Liceum pomieszczenia do zajęć wychowania fizycznego, wzbogacają się o siłownię.

1 II 1990r.

Rozpoczyna działalność w I Liceum klub szkolny, mający zadanie organizowania wychowania pozalekcyjnego młodzieży szkoły. Był on pierwszym klubem w średnim szkolnictwie ogólnokształcącym na Białostocczyźnie.

X 1990r.

Zapoczątkowana zostaje współpraca Liceum z Van Maerlentlyceum w Eindhoven (Holandia).

1991/93

Liceum podejmuje się uczestnictwa w programie "Projekt edukacji ekologicznej i badań terenowych w polskich szkołach z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego". Program był realizowany przez Krajowe Centrum Edukacji Biologicznej przy współpracy z British Council i Field Studiem Council. W pierwszej części programu brytyjscy nauczyciele z polskimi kolegami wypracowali wspólne metody pracy, natomiast w drugiej - uczniowie I Liceum pracowali przez okres 2 tygodni pod kierownictwem brytyjskiego nauczyciela Jonathana Odham. Przedmiotem zajęć odbywających się w terenie były problemy stanu i ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego.

25 XI 1991r.

Klubowi szkolnemu w dniu Święta Szkoły zostają przekazane pozyskane pomieszczenia, umożliwiając rozszerzenie pozalekcyjnej działalności młodzieży.

10 XI 1993r.

Liceum obejmuje patronat nad Jaszuńską Średnią Szkołą im. M. Balińskiego w Jaszunach (Litwa).

1-6 V 1994r.

I Liceum współorganizuje Międzynarodową Konferencję Szkół w Białymstoku. Wcześniej, bo w marcu 1993r. delegacja Liceum uczestniczyła w podobnej konferencji w Eindhoven(Holandia).

1 IX 1994r.

Zapoczątkowane zostają w Liceum, jako jedynej szkole na Białostocczyźnie, zajęcia ekonomii stosowanej w ramach programu "Młodzi przedsiębiorcy". Zajęcia są wspierane przez Fundację im. Stefana Batorego. Prowadzącym zajęcia jest mgr Tadeusz Mierzyński, wicedyrektor Zespołu Szkół.

X 1994r.

Ministerstwo Edukacji Arabskiej Republiki Egiptu podejmuje delegację nauczycieli i uczniów I Liceum Delegacja ma również okazję poznać zabytki Egiptu.

XII 1994r.

I Liceum zostaje przyjęte do elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych skupiającego najlepsze w Polsce licea ogólnokształcące.

IV 1995r.

Liceum zgłasza udział w programie "Debaty szkolne", prowadzonym przez Fundację Stefana Batorego. "Debaty szkolne" są programem umożliwiającym uczniom przyswojenie kultury dyskusji, wystąpień publicznych i walki na argumenty. W roku 1995/1996 pod kierunkiem koordynatora programu, wicedyrektor mgr Anny Zawadzkiej, odbyła się pierwsza ogólnopolska debata prowadzona przez szkolny Klub Myśli Politycznej.

X 1995r.

Liceum angażuje się w realizację programu - European Studies Programme. Celem programu jest nawiązanie kontaktów młodzieży z różnych państw europejskich, wymiana poglądów w sposób multimedialny (poczta elektroniczna-komputerowa, poczta, fax, telefon) na różnorodne tematy, np. kultura, edukacja, środowisko naturalne, media itp. Możliwa jest również wymiana młodzieży. Młodzież poprzez program przygotowuje się do wkroczenia do wspólnej Europy, poznając wiedzę o obyczajowości, kulturze, prawodawstwie itd. różnych krajów. Program został zainicjowany przez Irlandię Północną i rozszerzył się niemal na całą Europę. Z Europy Środkowej program został na razie podjęty tylko przez Polskę. Białostocczyznę jak dotychczas reprezentuje tylko I Liceum Obólnokształcące.

Koordynatorzy programu - nauczyciele: mgr Anna Buchowska i mgr Anna Maria Grochowska.

X 2000r.

Zostaje oddana do użytku nowa część szkoły.

W nowo wybudowanym skrzydle mieści się:
- pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
- szatnie i zaplecze techniczne,
- biblioteka,
- pracownie komputerowe i sale lekcyjne.

III 2001r.

W szkole została utworzona sala muzealna poświęcona Marcie Skorko - Barańskiej.

26 XI 2002r.

Szkoła otrzymuje nowy sztandar ufundowany przez uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych Liceum.

30 IX 2005r.

W pielgrzymce do Częstochowy tragicznie ginie 9 maturzystów. Na murze szkoły umieszczona jest tablica poświęcona Zmarłym.

2008

Powstaje Szkolne Muzeum Regionalne.

I 2008

Po przebudowie starej sali gimnastycznej zostaje do użytku aula wykładowa na 180 miejsc.

I 2009

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza uzyskuje VII miejsce w XI Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych "Perspektyw" i "Rzeczypospolitej".