Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

Historię każdej szkoły tworzy jej Społeczność: Uczniowie, Nauczyciele i Dyrektorzy. W kronikach zapisuje się wszystkie aspekty  działalności szkoły. W I Liceum Ogólnokształcącym zdecydowaną przewagę mają osiągnięcia i sukcesy zanotowane w ciągu ponad 200 lat jego istnienia.

1777

Z inicjatywy Izabeli Branickiej i Joachima Litawora Chreptowicza, komisarza Edukacji Narodowej Wielkiego księstwa Litewskiego, powstaje Szkoła Akademicka Zgromadzenia Białostockiego o 6-letnim cyklu nauki jako podwydziałowa szkoła podległa Uniwersytetowi Wileńskiemu.

1784

28 września 1784 - król Stanisław August Poniatowski składa wizytę w Szkole Akademickiej Zgromadzenia Białostockiego.

1793

Król Stanisław August Poniatowski po raz drugi wizytuje Szkołę Akademicką Zgromadzenia Białostockiego.

1802

Powołanie przez władze pruskie Wyższego Gimnazjum Białostockiego. W nowej szkole, o 6-letnim cyklu nauczania, w niedługim czasie dochodzi do nauczania prawie wszystkich przedmiotów w języku niemieckim.

1902

Zorganizowanie przez Białostocką Szkołę Realną uroczystości 100-lecia istnienia szkoły, połączonej z oddaniem do użytku budowanej cerkwi (kaplicy) szkolnej oraz skrzydła przy istniejącym gmachu. Organizatorzy uroczystości przyjęli za początek działalności szkoły datę powołania przez Prusaków Wyższego Gimnazjum Białostockiego.

1913

25 września 1913 - Poświęcenie fundamentów pod gmach auli szkolnej imienia Romanowów, wybudowanej od strony obecnej ul. Kościelnej (na jej fundamentach, obecnie stoi budynek do niedawna zajmowany przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną).

1939

1 września 1939 - Zajęć w roku szkolnym 1939/1940 nie ma. Okupacja sowiecka, a następnie niemiecka uniemożliwiają istnienie II Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. Dyrektor ks. dr Stanisław Hałko został zamęczony w 1943 r. w hitlerowskim obozie zagłady.

1944

1 października 1944 - Inauguruje swoją działalność Państwowe Gimnazjum i Liceum nr 1 w Białymstoku w przedwojennej siedzibie szkoły (reaktywowana jednostka oświatowa nawiązuje do tradycji Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta). W licem wprowadzone zostają nowe wydziały: przyrodniczy i matematyczno-fizyczny.

1948

1 września 1948 - Dotychczasowa szkoła zostaje przekształcona w Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego nr 1 w Białymstoku. Nauka w niej trwać miała 11 lat, ale eksperyment oświatowy wobec lokalnych trudności przerwano.

1949

10 kwietnia 1949 - Szkoła Ogólnokształcąca przenosi się do gmachu przy obecnej ul. Pałacowej 1/1. Rozpoczyna też w placówce działalność Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

1950

7 stycznia 1950 - Eksmisja Szkoły Ogólnokształcącej z zajmowanego gmachu do budynku przy ul. Warszawskiej 63.

1 września 1950 - Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego nr 1 w Białymstoku przejmuje nauczycieli i uczniów ze zlikwidowanej Szkoły Ogólnokształcącej Męskiej stopnia licealnego nr 3 w Białymstoku.
Zlikwidowana Szkoła Ogólnokształcąca mająca siedzibę przy ulicy Fabrycznej 10 (bezpośrednio po II wojnie światowej - Gimnazjum i Liceum Spółdzielni Oświatowej w Białymstoku a następnie Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie nr 2 w Białymstoku) nawiązywała do tradycji przedwojennych Polskiego Prywatnego Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. Dyrektorem szkoły był mgr Konstanty Kosiński, jeden z organizatorów tajnego nauczania na Białostocczyźnie, były nauczyciel Polskiego Gimnazjum Realnego w Białymstoku i Państwowego Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.

1951

2 marca 1951 - Szkoła Ogólnokształcąca powraca do własnego, wyremontowanego budynku przy ul. Kościelnej 9.

1953

1 września 1953 - Decyzją władz oświatowych zostaje usunięty "stopień podstawowy" z nazwy Szkoły Ogólnokształcącej nr 1 w Białymstoku.

1954

1 września 1954 - Szkoła Ogólnokształcąca st. Licealnego nr 1 zostaje przemianowana na I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.

1955

1 września 1955 -  Wymiana części młodzieży z dotychczas żeńskim II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, mających siedzibę na I piętrze tego samego budynku szkolnego, w celu praktycznego wprowadzenia koedukacji w obu jednostkach oświatowych.

1959

26 kwietnia 1959 - Wręczenie Liceum sztandaru ufundowanego przez komitet społeczny, przy współudziale młodzieży szkoły. Był to pierwszy sztandar nadany szkole na Białostocczyźnie po II wojnie światowej.

1967

13 września 1967 - I Liceum Ogólnokształcące opuszcza zagrożony katastrofą budowlaną budynek przy ul. Kościelnej 9 i "tymczasowo" zajmuje nowo wybudowany gmach przy ulicy Brukowej 2.

Po przeprowadzeniu remontu w opuszczonej siedzibie I LO utworzone zostaje VI Liceum Ogólnokształcące, które niebawem - wbrew protestom społeczności I Liceum Ogólnokształcącego - otrzymuje imię Zygmunta Augusta (od 1981r. - Króla Zygmunta Augusta).

1968

7 kwietnia 1968 - Uznanie I Liceum Ogólnokształcącego przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury za szkołę stowarzyszoną. Decyzja UNESCO tym bardziej jest warta podkreślenia, że podobnym zaszczytem zostały obdarzone tylko nieliczne polskie szkoły.

1 września 1968 - przejęcie przez I Liceum nauczycieli i młodzieży ze zlikwidowanego IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. IV Liceum funkcjonowało przez okres czterech w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Antoniuk Fabryczny nr 5/7. Organizatorem szkoły i jej dyrektorem był mgr Antoni Maj, późniejszy wicedyrektor I Liceum.

1976

1 września 1976 - I Liceum Ogólnokształcące, jako pierwsze na Białostocczyźnie, wprowadza kształcenie w klasach o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim.

1977

25 listopada 1977 - I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku otrzymuje imię Adama Mickiewicza. Jednocześnie obchodzone jest 200-lecie szkoły.

1979

14 września 1979 - Szkoła otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej za całokształt osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych.

1980

10 września 1980 - Liceum gości 31-osobową delegację nauczycieli japońskich z okręgu Nagaska.

1985

1 października 1985 - w Liceum zostaje zorganizowana, pierwsza w szkolnictwie ogólnokształcącym Białostocczyzny, pracownia informatyczna. Pracownia, której inicjatorem powstania i organizatorem był nauczyciel mgr Zdzisław Babicz, umożliwiała prowadzenie wówczas pozalekcyjnych zajęć nauczania podstaw informatyki.

1987

Listopad 1987 - podjęta zostaje współpraca z Kauno Adamo Mickevićiaus Vidurine Mokykla w Kownie (Litwa). Współ[raca ogniskowała się wokół osoby Adama Mickiewicza - patrona obu szkół. Strona litewska zawiesiła współpracę po odzyskaniu niepodległości przez Republikę Litewską.

Z inicjatywy wicedyrektora Zespołu Szkół, mgr Grażyny Złockiej-Korzeniewskiej, zostaje nawiązana współpraca z Liceo Sientifico Statale "Mariano IV" w Oristano (Włochy - Sardynia). Efektem tej współpracy były m.in. wyjazdy polskich grup do Włoch.

1988

15 września 1988 - pomieszczenia do zajęć wychowania fizycznego wzbogacają się o siłownię.

1989

Nasza szkoła została członkiem Youth for Understanding (YFU) - jednej z największych światowych organizacji społecznych zajmującej się międzynarodową wymianą młodzieży. W ramach programu YFU wielu naszych uczniów uczestniczyło w rocznych wymianach międzynarodowych do Niemiec, Szwajcarii i do USA . Również nasza szkoła gościła w kolejnych latach uczniów i nauczycieli z Niemiec i USA.

1990

1 lutego 1990 - w I Liceum rozpoczyna działalność klub szkolny, mający zadanie organizowania wychowania pozalekcyjnego młodzieży szkoły. Był on pierwszym klubem w średnim szkolnictwie ogólnokształcącym na Białostocczyźnie.

Zapoczątkowana zostaje współpraca Liceum z Van Maerlentlyceum w Eindhoven (Holandia).

1991

I Liceum podejmuje się uczestnictwa w 2-letnie programie "Projekt edukacji ekologicznej i badań terenowych w polskich szkołach z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego". Program był realizowany przez Krajowe Centrum Edukacji Biologicznej przy współpracy z British Council i Field Studiem Council. W pierwszej części programu brytyjscy nauczyciele z polskimi kolegami wypracowali wspólne metody pracy, natomiast w drugiej - uczniowie I Liceum pracowali przez okres 2 tygodni pod kierownictwem brytyjskiego nauczyciela Jonathana Odham. Przedmiotem zajęć odbywających się w terenie były problemy stanu i ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego.

25 listopada 1991 - klubowi szkolnemu (w dniu Święta Szkoły) zostają przekazane pozyskane pomieszczenia, umożliwiając rozszerzenie pozalekcyjnej działalności młodzieży.

1993

10 listopada 1993 -  I Liceum obejmuje patronat nad Jaszuńską Średnią Szkołą im. M. Balińskiego w Jaszunach (Litwa).

1994

Maj 1994 - I Liceum współorganizuje Międzynarodową Konferencję Szkół w Białymstoku. Wcześniej, bo w marcu 1993r. delegacja Liceum uczestniczyła w podobnej konferencji w Eindhoven(Holandia).

Zapoczątkowane zostają w Liceum, jako jedynej szkole na Białostocczyźnie, zajęcia ekonomii stosowanej w ramach programu "Młodzi przedsiębiorcy". Zajęcia są wspierane przez Fundację im. Stefana Batorego. Prowadzącym zajęcia jest mgr Tadeusz Mierzyński, wicedyrektor Zespołu Szkół.

Ministerstwo Edukacji Arabskiej Republiki Egiptu podejmuje delegację nauczycieli i uczniów I Liceum Delegacja ma również okazję poznać zabytki Egiptu.

Grudzień 1994 - I Liceum zostaje przyjęte do elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych skupiającego najlepsze w Polsce licea ogólnokształcące.

1995

W ramach programu YFU uczniowie I LO wyjechali na dwutygodniową wymianę młodzieżową do Heidelbergu i Stuttgartu do Niemiec, a następnie uczniowie z Niemiec przebywali w gościnie u polskich uczniów.

I Liceum zgłasza udział w programie "Debaty szkolne", prowadzonym przez Fundację Stefana Batorego. "Debaty szkolne" są programem umożliwiającym uczniom przyswojenie kultury dyskusji, wystąpień publicznych i walki na argumenty. W roku 1995/1996 pod kierunkiem koordynatora programu, wicedyrektor mgr Anny Zawadzkiej, odbyła się pierwsza ogólnopolska debata prowadzona przez szkolny Klub Myśli Politycznej.

I Liceum uzyskuje dostęp do Internetu poprzez łącze z Politechniką Białostocką.

1996

Październik 1996 - I Liceum angażuje się w realizację programu European Studies Programme. Celem programu jest nawiązanie kontaktów młodzieży z różnych państw europejskich, wymiana poglądów w sposób multimedialny na różnorodne tematy, np. kultura, edukacja, środowisko naturalne, media. Z Europy Środkowej program został na razie podjęty tylko przez Polskę, zaś Białostocczyznę reprezentowało tylko I Liceum Ogólnokształcące.

1997

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza uzyskuje 1. miejsce w rankingu białostockich szkół średnich, zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku i "Gazetę Wyborczą".

1998

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza uzyskuje 5. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich SGH.

Pani dyrektor Grażyna Złocka- Korzeniewska została przewodniczącą Towarzystwa Szkół Twórczych.

2000

Październik 2000 - zostaje oddana do użytku nowa część szkoły.
W nowo wybudowanym skrzydle mieści się:
- pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
- szatnie i zaplecze techniczne,
- biblioteka,
- pracownie komputerowe i sale lekcyjne.

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza uzyskuje 1. miejsce w rankingu białostockich szkół średnich, zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku i "Gazetę Wyborczą".

2001

Marzec 2001 - w szkole została utworzona sala muzealna poświęcona Marcie Skorko - Barańskiej.

2002

26 listopada 2002 - szkoła otrzymuje nowy sztandar ufundowany przez uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych Liceum.

2003

I Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do programu prowadzonego przez Deutsche SchülerAkademie, którego celem jest organizowanie seminariów naukowych dla uczniów z doskonałą znajomością języka niemieckiego oraz zainteresowanych jedną z wybranych dziedzin nauki.

2005

30 września 2005 - w pielgrzymce do Częstochowy tragicznie ginie 9 maturzystów. Na murze szkoły umieszczona jest tablica poświęcona Zmarłym.

We wrześniu powstała Grupa Teatralna "Na skraju" kierowana przez p. Anetę Kaliściak.

2006

W I LO powstało Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych, którego głównym celem jest opieka nad szczególnie uzdolnionymi uczniami oraz wspieranie ich rozwoju.

2008

Powstaje szkolne Muzeum Regionalne.

Po przebudowie starej sali gimnastycznej zostaje do użytku aula wykładowa na 180 miejsc.

2009

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza uzyskuje 7. miejsce w XI Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych "Perspektyw" i "Rzeczypospolitej".

2010

I LO w XII Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2010 zajęło 1. miejsce w województwie podlaskim i zostało laureatem 13. miejsca w Polsce.
W grudniu 2010 r. w naszej szkole odbyła się poświęcona wielokulturowości ogólnopolska konferencja dyrektorów liceów zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych.

2011

I Liceum Ogólnokształcące zajmuje 1. miejsce w województwie podlaskim w XIII Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2011.

2012

I LO w XIV Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2012 zajęło 1. miejsce w województwie podlaskim i 23. miejsce w kraju.
Październik 2012 – wizyta młodzieży z izraelskiej szkoły Eynot Yarden High School w Amir w naszym liceum.

Z racji osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników naszych laureatów w konkursach przedmiotowych programu Łowimy Talenty 2012/13 I LO znalazło się w gronie 23 szkół wyróżnionych Statuetką oraz Certyfikatem Szkoły Łowców Talentów, a w roku szkolnym 2013/14 – ponownie otrzymało Certyfikat Szkoły Łowców Talentów.

2013

I LO w XV Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 uplasowało się na 1. miejscu w województwie podlaskim i 14. miejscu w Polsce oraz otrzymało tytuł Złotej Szkoły 2013.

2014

I LO w XVI Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2014 zajęło 1. miejsce w województwie podlaskim i 31. miejsce w Polsce i otrzymało tytuł Złotej Szkoły 2014.

Nasz uczeń Maciej Hołubowicz zdobył złoty medal na 21. Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej.

2015

I LO w XVII Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2015 zajęło 1. miejsce w województwie podlaskim i 42. miejsce w Polsce oraz otrzymało tytuł Złotej Szkoły 2015.

Ogromny sukces naszych uczniów w XXII Olimpiadzie Informatycznej: zdobyli 2 złote medale i tytuły laureatów I miejsca, 1 srebrny medal i tytuł laureata II miejsca oraz 4 tytuły finalisty XXII OI.
Marzec – wizyta młodzieży z izraelskiej szkoły Eynot Yarden High School w Amir w naszym liceum.
I LO uzyskało wyróżnienie w IV edycji Rankingu IT- SZKOŁA w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.
W wrześniu 2015 r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem dziesięciolecia działalności Grupy Teatralnej „Na skraju”.

2016

I LO w XVIII Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2016 zajęło 1. miejsce w województwie podlaskim i 42. miejsce w Polsce oraz otrzymało tytuł Złotej Szkoły 2016.
I LO uzyskało wyróżnienie w V edycji Rankingu IT- SZKOŁA w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

2017

I LO w XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017 zajęło: 1. miejsce w Białymstoku i na Podlasiu oraz  33. miejsce w Polsce, a także uzyskało "Złotą Tarczę" - znak najwyższej jakości szkoły.

I LO rozpoczęło realizację 2 dużych projektów edukacyjnych: „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” oraz „Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości...”.
Zainicjowano także dwuletni międzynarodowy projekt Erasmus Plus „Prozdrowotny styl życia z twoim telefonem komórkowym" we współpracy ze szkołami średnimi z Grecji i Włoch.
Marzec – wizyta młodzieży z izraelskiej szkoły Eynot Yarden High School w Amir w naszym liceum.

2018

I LO po raz kolejny zdobyło prestiżowy tytuł Złotej Szkoły 2018 w ogólnopolskim rankingu miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, zajmując bardzo wysokie 45. miejsce w Polsce (na blisko 1500 klasyfikowanych szkół). W podrankingu szkół olimpijskich zajęło 22. miejsce w kraju.
Wizyta w I LO i na Podlasiu grupy uczniów z Grecji i Włoch, którzy wspólnie z I LO realizowały projekt Erasmus Plus .
15 października w naszym liceum odbyły się uroczyste miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

2019

Styczeń - 41. miejsce w Polsce w rankingu Perspektyw i tytuł Złotej Szkoły.

Grudzień - szkolna drużyny Destination Imagination - „Less than 3”  - gościła w Chinach, gdzie zajęła 2. miejsce i zdobyła tytułu wicemistrza Azjatyckiej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination Pekin 2019 w wyzwaniu Instant Challenge oraz zajęła 6.miejsce w wyzwaniu Extreme Challenge.
Marzec -  odwiedziny młodzieży z izraelskiej szkoły Eynot Yarden High School w Amir w naszym liceum.

2020

Styczeń - 55. miejsce w Polsce w rankingu Perspektyw i tytuł Złotej Szkoły (na bazie osiągnięć z roku 2018/2019).

Styczeń - odbył się  jubileuszowy XX obóz informatyczny ILOCAMP 2020 w Serwach.

Czerwiec - ze względu na pandemię koronawirusa w Polsce egzaminy pisemne maturalne odbyły się w tym miesiącu.

Sierpień - działalność zakończyło Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych, które działało przy I LO.
2 września - I LO było gospodarzem miejskiej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

2021

Styczeń - 41. miejsce w Polsce w rankingu Perspektyw i tytuł Złotej Szkoły (na bazie osiągnięć z roku 2019/2020).

2022

Styczeń - 35. miejsce w Polsce w rankingu Perspektyw i tytuł Złotej Szkoły (na bazie osiągnięć z roku 2020/2021).

Grudzień - Święto Szkoły - 22 grudnia 2022 r. uroczyście nadano auli szkolnej imię Grażyny Złockiej – Korzeniewskiej - Dyrektora szkoły w latach 1990-2015.

2023

Styczeń - 29. miejsce w Polsce w rankingu Perspektyw i tytuł Złotej Szkoły (na bazie osiągnięć z roku 2021/2022).

Marzec - szkolna drużyna Destination Imagination - "OmeGang" - podczas Europejskiej Olimpiady Kreatywności DI w Turcji zajęła 1. miejsce w Europie w Instant Challenge (wyzwaniu na już), 2. miejsce w Team Challenge (wyzwaniu drużynowym) i zdobyła Nagrodę Renesansu (w trzecim poziomie wiekowym w Wyzwaniu Technicznym) - opieka merytoryczna - Pan Paweł Andryszak.

Kwiecień - Eliza Borowska, uczennica klasy 2 epsilon, zajęła 1. miejsce w Polsce i otrzymała tytuł laureatki 47. Olimpiady Artystycznej - sekcja plastyki - historii sztuki - opieka merytoryczna - honorowy profesor oświaty - Pani Ewa Onoszko.