Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Historię każdej szkoły tworzy jej Społeczność: Uczniowie, Nauczyciele i Dyrektorzy. W kronikach zapisuje się wszystkie aspekty  działalności szkoły. W I Liceum Ogólnokształcącym zdecydowaną przewagę mają osiągnięcia i sukcesy zanotowane w ciągu ponad 200 lat jego istnienia.

1777

Z inicjatywy Izabeli Branickiej i Joachima Litawora Chreptowicza, komisarza Edukacji Narodowej Wielkiego księstwa Litewskiego, powstaje Szkoła Akademicka Zgromadzenia Białostockiego o 6-letnim cyklu nauki jako podwydziałowa szkoła podległa Uniwersytetowi Wileńskiemu.

1784

28 września 1784 - król Stanisław August Poniatowski składa wizytę w Szkole Akademickiej Zgromadzenia Białostockiego.

1793

Król Stanisław August Poniatowski po raz drugi wizytuje Szkołę Akademicką Zgromadzenia Białostockiego.

1802

Powołanie przez władze pruskie Wyższego Gimnazjum Białostockiego. W nowej szkole, o 6-letnim cyklu nauczania, w niedługim czasie dochodzi do nauczania prawie wszystkich przedmiotów w języku niemieckim.

1902

Zorganizowanie przez Białostocką Szkołę Realną uroczystości 100-lecia istnienia szkoły, połączonej z oddaniem do użytku budowanej cerkwi (kaplicy) szkolnej oraz skrzydła przy istniejącym gmachu. Organizatorzy uroczystości przyjęli za początek działalności szkoły datę powołania przez Prusaków Wyższego Gimnazjum Białostockiego.

1913

25 września 1913 - Poświęcenie fundamentów pod gmach auli szkolnej imienia Romanowów, wybudowanej od strony obecnej ul. Kościelnej (na jej fundamentach, obecnie stoi budynek do niedawna zajmowany przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną).

1939

1 września 1939 - Zajęć w roku szkolnym 1939/1940 nie ma. Okupacja sowiecka, a następnie niemiecka uniemożliwiają istnienie II Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. Dyrektor ks. dr Stanisław Hałko został zamęczony w 1943 r. w hitlerowskim obozie zagłady.

1944

1 października 1944 - Inauguruje swoją działalność Państwowe Gimnazjum i Liceum nr 1 w Białymstoku w przedwojennej siedzibie szkoły (reaktywowana jednostka oświatowa nawiązuje do tradycji Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta). W licem wprowadzone zostają nowe wydziały: przyrodniczy i matematyczno-fizyczny.

1948

1 września 1948 - Dotychczasowa szkoła zostaje przekształcona w Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego nr 1 w Białymstoku. Nauka w niej trwać miała 11 lat, ale eksperyment oświatowy wobec lokalnych trudności przerwano.

1949

10 kwietnia 1949 - Szkoła Ogólnokształcąca przenosi się do gmachu przy obecnej ul. Pałacowej 1/1. Rozpoczyna też w placówce działalność Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

1950

7 stycznia 1950 - Eksmisja Szkoły Ogólnokształcącej z zajmowanego gmachu do budynku przy ul. Warszawskiej 63.

1 września 1950 - Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego nr 1 w Białymstoku przejmuje nauczycieli i uczniów ze zlikwidowanej Szkoły Ogólnokształcącej Męskiej stopnia licealnego nr 3 w Białymstoku.
Zlikwidowana Szkoła Ogólnokształcąca mająca siedzibę przy ulicy Fabrycznej 10 (bezpośrednio po II wojnie światowej - Gimnazjum i Liceum Spółdzielni Oświatowej w Białymstoku a następnie Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie nr 2 w Białymstoku) nawiązywała do tradycji przedwojennych Polskiego Prywatnego Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. Dyrektorem szkoły był mgr Konstanty Kosiński, jeden z organizatorów tajnego nauczania na Białostocczyźnie, były nauczyciel Polskiego Gimnazjum Realnego w Białymstoku i Państwowego Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.

1951

2 marca 1951 - Szkoła Ogólnokształcąca powraca do własnego, wyremontowanego budynku przy ul. Kościelnej 9.

1953

1 września 1953 - Decyzją władz oświatowych zostaje usunięty "stopień podstawowy" z nazwy Szkoły Ogólnokształcącej nr 1 w Białymstoku.

1954

1 września 1954 - Szkoła Ogólnokształcąca st. Licealnego nr 1 zostaje przemianowana na I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.

1955

1 września 1955 -  Wymiana części młodzieży z dotychczas żeńskim II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, mających siedzibę na I piętrze tego samego budynku szkolnego, w celu praktycznego wprowadzenia koedukacji w obu jednostkach oświatowych.

1959

26 kwietnia 1959 - Wręczenie Liceum sztandaru ufundowanego przez komitet społeczny, przy współudziale młodzieży szkoły. Był to pierwszy sztandar nadany szkole na Białostocczyźnie po II wojnie światowej.

1967

13 września 1967 - I Liceum Ogólnokształcące opuszcza zagrożony katastrofą budowlaną budynek przy ul. Kościelnej 9 i "tymczasowo" zajmuje nowo wybudowany gmach przy ulicy Brukowej 2.

Po przeprowadzeniu remontu w opuszczonej siedzibie I LO utworzone zostaje VI Liceum Ogólnokształcące, które niebawem - wbrew protestom społeczności I Liceum Ogólnokształcącego - otrzymuje imię Zygmunta Augusta (od 1981r. - Króla Zygmunta Augusta).

1968

7 kwietnia 1968 - Uznanie I Liceum Ogólnokształcącego przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury za szkołę stowarzyszoną. Decyzja UNESCO tym bardziej jest warta podkreślenia, że podobnym zaszczytem zostały obdarzone tylko nieliczne polskie szkoły.

1 września 1968 - przejęcie przez I Liceum nauczycieli i młodzieży ze zlikwidowanego IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. IV Liceum funkcjonowało przez okres czterech w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Antoniuk Fabryczny nr 5/7. Organizatorem szkoły i jej dyrektorem był mgr Antoni Maj, późniejszy wicedyrektor I Liceum.

1976

1 września 1976 - I Liceum Ogólnokształcące, jako pierwsze na Białostocczyźnie, wprowadza kształcenie w klasach o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim.

1977

25 listopada 1977 - I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku otrzymuje imię Adama Mickiewicza. Jednocześnie obchodzone jest 200-lecie szkoły.

1979

14 września 1979 - Szkoła otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej za całokształt osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych.

1980

10 września 1980 - Liceum gości 31-osobową delegację nauczycieli japońskich z okręgu Nagaska.

1985

1 października 1985 - w Liceum zostaje zorganizowana, pierwsza w szkolnictwie ogólnokształcącym Białostocczyzny, pracownia informatyczna. Pracownia, której inicjatorem powstania i organizatorem był nauczyciel mgr Zdzisław Babicz, umożliwiała prowadzenie wówczas pozalekcyjnych zajęć nauczania podstaw informatyki.

1987

Listopad 1987 - podjęta zostaje współpraca z Kauno Adamo Mickevićiaus Vidurine Mokykla w Kownie (Litwa). Współ[raca ogniskowała się wokół osoby Adama Mickiewicza - patrona obu szkół. Strona litewska zawiesiła współpracę po odzyskaniu niepodległości przez Republikę Litewską.

Z inicjatywy wicedyrektora Zespołu Szkół, mgr Grażyny Złockiej-Korzeniewskiej, zostaje nawiązana współpraca z Liceo Sientifico Statale "Mariano IV" w Oristano (Włochy - Sardynia). Efektem tej współpracy były m.in. wyjazdy polskich grup do Włoch.

1988

15 września 1988 - pomieszczenia do zajęć wychowania fizycznego wzbogacają się o siłownię.

1990

1 lutego 1990 - w I Liceum rozpoczyna działalność klub szkolny, mający zadanie organizowania wychowania pozalekcyjnego młodzieży szkoły. Był on pierwszym klubem w średnim szkolnictwie ogólnokształcącym na Białostocczyźnie.

Zapoczątkowana zostaje współpraca Liceum z Van Maerlentlyceum w Eindhoven (Holandia).

1991

I Liceum podejmuje się uczestnictwa w 2-letnie programie "Projekt edukacji ekologicznej i badań terenowych w polskich szkołach z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego". Program był realizowany przez Krajowe Centrum Edukacji Biologicznej przy współpracy z British Council i Field Studiem Council. W pierwszej części programu brytyjscy nauczyciele z polskimi kolegami wypracowali wspólne metody pracy, natomiast w drugiej - uczniowie I Liceum pracowali przez okres 2 tygodni pod kierownictwem brytyjskiego nauczyciela Jonathana Odham. Przedmiotem zajęć odbywających się w terenie były problemy stanu i ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego.

25 listopada 1991 - klubowi szkolnemu (w dniu Święta Szkoły) zostają przekazane pozyskane pomieszczenia, umożliwiając rozszerzenie pozalekcyjnej działalności młodzieży.

1993

10 listopada 1993 -  I Liceum obejmuje patronat nad Jaszuńską Średnią Szkołą im. M. Balińskiego w Jaszunach (Litwa).

1994

Maj 1994 - I Liceum współorganizuje Międzynarodową Konferencję Szkół w Białymstoku. Wcześniej, bo w marcu 1993r. delegacja Liceum uczestniczyła w podobnej konferencji w Eindhoven(Holandia).

Zapoczątkowane zostają w Liceum, jako jedynej szkole na Białostocczyźnie, zajęcia ekonomii stosowanej w ramach programu "Młodzi przedsiębiorcy". Zajęcia są wspierane przez Fundację im. Stefana Batorego. Prowadzącym zajęcia jest mgr Tadeusz Mierzyński, wicedyrektor Zespołu Szkół.

Ministerstwo Edukacji Arabskiej Republiki Egiptu podejmuje delegację nauczycieli i uczniów I Liceum Delegacja ma również okazję poznać zabytki Egiptu.

Grudzień 1994 - I Liceum zostaje przyjęte do elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych skupiającego najlepsze w Polsce licea ogólnokształcące.

1995

I Liceum zgłasza udział w programie "Debaty szkolne", prowadzonym przez Fundację Stefana Batorego. "Debaty szkolne" są programem umożliwiającym uczniom przyswojenie kultury dyskusji, wystąpień publicznych i walki na argumenty. W roku 1995/1996 pod kierunkiem koordynatora programu, wicedyrektor mgr Anny Zawadzkiej, odbyła się pierwsza ogólnopolska debata prowadzona przez szkolny Klub Myśli Politycznej.

I Liceum uzyskuje dostęp do Internetu poprzez łącze z Politechniką Białostocką.

1996

Październik 1996 - I Liceum angażuje się w realizację programu - European Studies Programme. Celem programu jest nawiązanie kontaktów młodzieży z różnych państw europejskich, wymiana poglądów w sposób multimedialny (poczta elektroniczna-komputerowa, poczta, fax, telefon) na różnorodne tematy, np. kultura, edukacja, środowisko naturalne, media itp. Możliwa jest również wymiana młodzieży. Młodzież poprzez program przygotowuje się do wkroczenia do wspólnej Europy, poznając wiedzę o obyczajowości, kulturze, prawodawstwie itd. różnych krajów. Program został zainicjowany przez Irlandię Północną i rozszerzył się niemal na całą Europę. Z Europy Środkowej program został na razie podjęty tylko przez Polskę, zaś Białostocczyznę reprezentowało tylko I Liceum Ogólnokształcące.

1997

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza uzyskuje 1. miejsce w rankingu białostockich szkół średnich, zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku i "Gazetę Wyborczą".

1998

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza uzyskuje 5. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich SGH.

Pani dyrektor Grażyna Złocka- Korzeniewska została przewodniczącą Towarzystwa Szkół Twórczych.

2000

Październik 2000 - zostaje oddana do użytku nowa część szkoły.
W nowo wybudowanym skrzydle mieści się:
- pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
- szatnie i zaplecze techniczne,
- biblioteka,
- pracownie komputerowe i sale lekcyjne.

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza uzyskuje 1. miejsce w rankingu białostockich szkół średnich, zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku i "Gazetę Wyborczą".

2001

Marzec 2001 - w szkole została utworzona sala muzealna poświęcona Marcie Skorko - Barańskiej.

2002

26 listopada 2002 - szkoła otrzymuje nowy sztandar ufundowany przez uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych Liceum.

2005

30 września 2005 - w pielgrzymce do Częstochowy tragicznie ginie 9 maturzystów. Na murze szkoły umieszczona jest tablica poświęcona Zmarłym.

2008

Powstaje Szkolne Muzeum Regionalne.

Po przebudowie starej sali gimnastycznej zostaje do użytku aula wykładowa na 180 miejsc.

2009

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza uzyskuje 7. miejsce w XI Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych "Perspektyw" i "Rzeczypospolitej".

2010

I LO w XII Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2010 zajęło 1. miejsce w województwie podlaskim i zostało laureatem 13. miejsca w Polsce.
W grudniu 2010 r. w naszej szkole odbyła się poświęcona wielokulturowości ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Liceów zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych.

2011

I Liceum Ogólnokształcące zajmuje 1. miejsce w województwie podlaskim w XIII Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2011.

2012

I LO w XIV Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2012 zajęło 1. miejsce w województwie podlaskim i 23. miejsce w kraju.
Październik 2012 – wizyta młodzieży z izraelskiej szkoły Eynot Yarden High School w Amir w naszym liceum.

Z racji osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników naszych laureatów w konkursach przedmiotowych programu Łowimy Talenty 2012/13 I LO znalazło się w gronie 23 szkół wyróżnionych Statuetką oraz Certyfikatem Szkoły Łowców Talentów, a w roku szkolnym 2013/14 – ponownie otrzymało Certyfikat Szkoły Łowców Talentów.

2013

I LO w XV Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 uplasowało się na 1. miejscu w województwie podlaskim i 14. miejscu w Polsce oraz otrzymało tytuł Złotej Szkoły 2013.

2014

I LO w XVI Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2014 zajęło 1. miejsce w województwie podlaskim i 31. miejsce w Polsce i otrzymało tytuł Złotej Szkoły 2014.

Nasz uczeń Maciej Hołubowicz zdobył złoty medal na 21. Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej.

2015

I LO w XVII Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2015 zajęło 1. miejsce w województwie podlaskim i 42. miejsce w Polsce oraz otrzymało tytuł Złotej Szkoły 2015.

Ogromny sukces naszych uczniów w XXII Olimpiadzie Informatycznej: zdobyli 2 złote medale i tytuły laureatów I miejsca, 1 srebrny medal i tytuł laureata II miejsca oraz 4 tytuły finalisty XXII OI.
Marzec – wizyta młodzieży z izraelskiej szkoły Eynot Yarden High School w Amir w naszym liceum.
I LO uzyskało wyróżnienie w IV edycji Rankingu IT- SZKOŁA w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.
W wrześniu 2015 r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem dziesięciolecia działalności Grupy Teatralnej „Na skraju”.

2016

I LO w XVIII Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2016 zajęło 1. miejsce w województwie podlaskim i 42. miejsce w Polsce oraz otrzymało tytuł Złotej Szkoły 2016.
I LO uzyskało wyróżnienie w V edycji Rankingu IT- SZKOŁA w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

2017

I LO w XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017 zajęło: 1. miejsce w Białymstoku i na Podlasiu oraz  33. miejsce w Polsce, a także uzyskało "Złotą Tarczę" - znak najwyższej jakości szkoły.

I LO rozpoczęło realizację 2 dużych projektów edukacyjnych: „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” oraz „Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości...”.
Zainicjowano także dwuletni międzynarodowy projekt Erasmus Plus „Prozdrowotny styl życia z twoim telefonem komórkowym" we współpracy ze szkołami średnimi z Grecji i Włoch.
Marzec – wizyta młodzieży z izraelskiej szkoły Eynot Yarden High School w Amir w naszym liceum.

2018

I LO po raz kolejny zdobyło prestiżowy tytuł Złotej Szkoły 2018 w ogólnopolskim rankingu miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, zajmując bardzo wysokie 45. miejsce w Polsce (na blisko 1500 klasyfikowanych szkół). W podrankingu szkół olimpijskich zajęło 22. miejsce w kraju.
Wizyta w I LO i na Podlasiu grupy uczniów z Grecji i Włoch, którzy wspólnie z I LO realizowały projekt Erasmus Plus .
15 października w naszym liceum odbyły się uroczyste miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

2019

Grudzień - szkolna drużyny Destination Imagination - „Less than 3”  - gościła w Chinach, gdzie zajęła 2. miejsce i zdobyła tytułu wicemistrza Azjatyckiej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination Pekin 2019 w wyzwaniu Instant Challenge oraz zajęła 6.miejsce w wyzwaniu Extreme Challenge.
Marzec -  odwiedziny młodzieży z izraelskiej szkoły Eynot Yarden High School w Amir w naszym liceum.

2020

Styczeń - odbył się  jubileuszowy XX obóz informatyczny ILOCAMP 2020 w Serwach.

Sierpień - działalność zakończyło Podlaskie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, które działało przy I LO.
2 września - I LO było gospodarzem miejskiej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.