Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny, mgr Barbara Aponowicz, pracuje w godzinach:

 • poniedziałek 900 – 1500
 • wtorek 830 – 1230
 • środa 900 – 1600
 • czwartek 815 – 1215
 • piątek 830 – 1230

Praca pedagoga szkolnego przebiega zgodnie z planem pracy opiekuńczo–wychowawczej w zakresie działalności pedagogicznej. Wszystkie podjęte działania realizowane są we współpracy z dyrekcją szkoły, kadrą pedagogiczną, rodzicami bądź prawnymi opiekunami uczniów, poradniami specjalistycznymi oraz innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W ramach pracy z uczniami pedagog udziela pomocy potrzebującej młodzieży w eliminowaniu napięć psychicznych wynikających z niepowodzeń szkolnych oraz w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych.

Rozmowy indywidualne z uczniami dotyczą w szczególności:

 1. adaptacji do nowych warunków szkolnych,
 2. sytuacji zdrowotnej uczniów,
 3. sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów,
 4. niewłaściwego zachowania się na terenie szkoły,
 5. przyczyn opuszczania zajęć szkolnych,
 6. dzielenia się swoją radością i sukcesem,
 7. pomocy innym-wolontariat,
 8. dzielenia się ciekawymi pomysłami.

Celem konsultacji pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów jest:

 1. identyfikowanie indywidualnych potrzeb uczniów związanych z edukacją i rozwojem intelektualnym,
 2. wspólne poszukiwanie rozwiązań radzenia sobie z dzieckiem w sytuacjach konfliktowych,
 3. analizy trudności wychowawczych,
 4. poszukiwania środków zaradczych zaniedbań młodzieży w nauce oraz przyczyn opuszczania zajęć szkolnych,
 5. pomoc dziecku w sytuacjach trudnych,
 6. pomoc dziecku w akceptacji nowego środowiska szkolnego,
 7. informacje o możliwości badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 8. rozpoznanie sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów,
 9. indywidualnego programu nauczania.

Pedagog podejmuje działania na rzecz pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej (organizacja pomocy stypendialnej). Organizuje wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych:

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
 • Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku
 • Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej
 • Stypendium za innowacyjną myśl techniczną
 • Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej

1. Stypendia dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2017/2018:

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2017/2018 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl (zakładka Edukacja → Stypendia → Stypendia naukowe).

Pedagog szkolny Barbara Aponowicz przyjmuje wnioski do 12 czerwca 2017 r. i w razie potrzeby służy pomocą.

2. Stypendium za innowacyjną myśl techniczną:

Wniosek o przyznanie stypendium za innowacyjną myśl techniczną za okres roku szkolnego 2015/2016 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl (zakładka Edukacja → Stypendia → Stypendia naukowe). Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku proszę o zapoznanie się z uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku dostępnym na stronie internetowej Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Pedagog szkolny Barbara Aponowicz przyjmuje wnioski do 16 czerwca 2016 r. i w razie potrzeby służy pomocą.

3. Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej:

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu  lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Wniosek o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej na rok szkolny 2016/2017 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl (zakładka Edukacja → Stypendia → Stypendia artystyczne).

Pedagog szkolny Barbara Aponowicz przyjmuje wnioski do 13 czerwca 2016 r. i w razie potrzeby służy pomocą.