Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Pedagog szkolny

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego mgr Barbary Aponowicz w roku szkolnym 2020/2021:

Poniedziałek 9.00 – 16.00

Wtorek 9.30 – 15.30

Środa 8.00 – 15.00

Czwartek 9.00 – 17.00

Piątek 8.00 – 13.00

Praca pedagoga szkolnego przebiega zgodnie z planem pracy opiekuńczo–wychowawczej w zakresie działalności pedagogicznej. Wszystkie podjęte działania realizowane są we współpracy z dyrekcją szkoły, kadrą pedagogiczną, rodzicami bądź prawnymi opiekunami uczniów, poradniami specjalistycznymi oraz innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W ramach pracy z uczniami pedagog udziela pomocy potrzebującej młodzieży w eliminowaniu napięć psychicznych wynikających z niepowodzeń szkolnych oraz w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych.

Rozmowy indywidualne z uczniami dotyczą w szczególności:

 • adaptacji do nowych warunków szkolnych
 • sytuacji zdrowotnej uczniów,
 • sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów,
 • niewłaściwego zachowania się na terenie szkoły,
 • przyczyn opuszczania zajęć szkolnych,
 • dzielenia się swoją radością i sukcesem,
 • pomocy innym-wolontariat,
 • dzielenia się ciekawymi pomysłami.

Celem konsultacji pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów jest:

 • identyfikowanie indywidualnych potrzeb uczniów związanych z edukacją i rozwojem intelektualnym,
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań radzenia sobie z dzieckiem w sytuacjach konfliktowych, analizy trudności wychowawczych,
 • poszukiwania środków zaradczych zaniedbań młodzieży w nauce oraz przyczyn opuszczania zajęć szkolnych,
 • pomoc dziecku w sytuacjach trudnych,
 • pomoc dziecku w akceptacji nowego środowiska szkolnego,
 • informacje o możliwości badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • rozpoznanie sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów,
 • indywidualnego programu nauczania.

Pedagog podejmuje działania na rzecz pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej (organizacja pomocy stypendialnej). Organizuje wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce
Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną

 

 

Poniżej podajemy informacje o stypendiach:

1. Stypendia dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2020/2021:
Uczeń ubiegający się o stypendium powinien posiadać osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych lub turniejach na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. W przypadku zawodów trzeciego stopnia olimpiady przeprowadzonej w r. szk. 2019/2020 przyjęto kryterium uzyskania co najmniej dwukrotnie tytułu finalisty. Pod uwagę brane są osiągnięcia tylko z bieżącego roku szkolnego. Wnioski o przyznanie stypendium należy wypełnić wyłącznie pismem komputerowym.

Pedagog szkolny Barbara Aponowicz przyjmuje wnioski dn. 4.06.2020 w godzinach od 9:30 do 14:00 i w razie potrzeby służy pomocą. Prosimy o uprzednie umówienie się na konkretną godzinę przez dziennik elektroniczny.
Strona internetowa, z której można pobrać wniosek: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-naukowe.html

2. Stypendium za innowacyjną myśl techniczną za rok szkolny 2019/2020:
Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku proszę o zapoznanie się z uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku dostępnym na stronie internetowej Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Strona internetowa, z której można pobrać wniosek: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-techniczne.html
Wnioski o przyznanie stypendium należy wypełnić wyłącznie pismem komputerowym.

Pedagog szkolny Barbara Aponowicz przyjmuje wnioski dn. 4.06.2020 w godzinach od 9:30 do 14:00 i w razie potrzeby służy pomocą. Prosimy o uprzednie  umówienie się na konkretną godzinę przez dziennik elektroniczny.