Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Dokumenty szkoły

Zadania doradztwa zawodowego

  • Udzielanie uczniom pomocy w realnej ocenie własnych predyspozycji osobowych pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu;
  • Gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach, sytuacji na rynku pracy;
  • Kreowanie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec rynku pracy, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych;
  • Wskazywanie uczniom dodatkowych źródeł informacji dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów, instytucji i organizacji wspierających możliwości kształcenia młodzieży;
  • Prowadzenie zajęć grupowych przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
  • Udzielanie indywidualnych porad zawodowych.