Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

 

Zapraszamy do udziału w 50. Olimpiadzie Historycznej.

 

Zawody I etapu składają się z eliminacji ustnych oraz pisemnych, polegających na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej przez uczestników.

Eliminacje II etapu obejmują część pisemną i ustną. Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności uczniów zakwalifikowanych do etapu II odpowiadają wymaganiom Podstawy programowej przedmiotu Historia niezbędnym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki historii (zakres rozszerzony) w szkole ponadpodstawowej.

 

Eliminacje etapu III (centralnego) obejmują: przygotowanie pracy pisemnej z historii na jeden z sześciu podanych tematów; pisemną interpretację wskazanej wiązki źródeł; ustne odpowiedzi na dwa pytania z wybranej przez uczestnika specjalności oraz pytania nt. zgłoszonych przez niego ośmiu lektur.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora – Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Opublikowane tam też zostały tematy prac badawczych i szczegółowy harmonogram Olimpiady.

Osoby zainteresowane powinny się zgłosić do p. prof. Katarzyny Anikiej (sala 304).