Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 Godziny pracy zespołu psychologiczno-pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023:

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Barbara Aponowicz

8.00 – 16.00
s. 301

14.00 – 17.00 s.301

8.00 – 12.00
s.301

8.00 – 15.00
s.301

Anetta Gołębiewska

(psycholog)

 

11.00 – 17.00
s.1

8.30 – 13.30

s.1

Danuta Matreńczyk

9.00 – 14.00
s.1

15.30 – 19.30

s.1

13.00 – 15.00
s.1

Patrycja Tryniszewska

8.00 – 12.00
s.1

8.00 – 14.00

s.301

8.00 – 14.00

s.301

12.00 – 18.00
s.301

8.00 – 12.00
s.1

 

Praca pedagoga szkolnego przebiega zgodnie z planem pracy opiekuńczo–wychowawczej w zakresie działalności pedagogicznej. Wszystkie podjęte działania realizowane są we współpracy z dyrekcją szkoły, kadrą pedagogiczną, rodzicami bądź prawnymi opiekunami uczniów, poradniami specjalistycznymi oraz innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W ramach pracy z uczniami pedagog udziela pomocy potrzebującej młodzieży w eliminowaniu napięć psychicznych wynikających z niepowodzeń szkolnych oraz w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych.

Rozmowy indywidualne z uczniami dotyczą w szczególności:

 • adaptacji do nowych warunków szkolnych
 • sytuacji zdrowotnej uczniów,
 • sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów,
 • niewłaściwego zachowania się na terenie szkoły,
 • przyczyn opuszczania zajęć szkolnych,
 • dzielenia się swoją radością i sukcesem,
 • pomocy innym-wolontariat,
 • dzielenia się ciekawymi pomysłami.

Celem konsultacji pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów jest:

 • identyfikowanie indywidualnych potrzeb uczniów związanych z edukacją i rozwojem intelektualnym,
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań radzenia sobie z dzieckiem w sytuacjach konfliktowych, analizy trudności wychowawczych,
 • poszukiwania środków zaradczych zaniedbań młodzieży w nauce oraz przyczyn opuszczania zajęć szkolnych,
 • pomoc dziecku w sytuacjach trudnych,
 • pomoc dziecku w akceptacji nowego środowiska szkolnego,
 • informacje o możliwości badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • rozpoznanie sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów,
 • indywidualnego programu nauczania.

Pedagog podejmuje działania na rzecz pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej (organizacja pomocy stypendialnej). Organizuje wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce
Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną