Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Drodzy Ósmoklasiści, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku zaprasza na dzień otwarty 22 marca 2023 r. w godzinach 16.00 - 19.00. Spotkanie z dyrektorem szkoły odbędzie się  o godzinie 16.30 w auli szkolnej i potrwa ok. 20 minut.

Poniżej znajduje się terminarz tegorocznej rekrutacji. W tym roku we wniosku rekrutacyjnym możecie wskazać sześć szkół, a nie trzy, jak to było w ubiegłym roku. W każdej z sześciu szkół możecie wskazać dowolną liczbę oddziałów. Prosimy Was jednak o przemyślany wybór, gdyż po zakończeniu rekrutacji możliwości przenoszenia się z klasy do klasy są bardzo ograniczone. Podpisany przez co najmniej jednego z rodziców albo opiekunów  prawnych wniosek rekrutacyjny, składacie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym. 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

l.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku
o przyjęcie do I LO wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)

od 15 maja 2023 r.

do 19 czerwca 2023 r.

do godz. 15:00.

 2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
I LO o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku.

od 23 czerwca 2023 r.

do 12 lipca 2023 r.

do godz. 15:00

     3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy[1] w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności

do 12 lipca 2023 r.

 4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych

w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy

do 17 lipca 2023 r.

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 lipca 2023 r.

o godz. 10.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do I LO

do 21 lipca 2023 r.

do godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 lipca 2023 r.

o godz. 10:00

  • [1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)