Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

Wejście do systemu rekrutacyjnego:  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (e-omikron.pl)

 

Prezydent Miasta Białegostoku zarządzeniem nr 312/24 z dnia 21 marca 2024 r. zobowiązał dyrektorów szkół ponadpodstawowych do umożliwienia kandydatom do klas pierwszych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Białystok złożenia wniosku o przyjęcie do nie więcej niż pięciu szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025. W roku szkolnym 2024/2025 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku planuje utworzenie 4 oddziałów. We wniosku rekrutacyjnym kandydat może wskazać wszystkie oddziały w danej szkole z uwzględnieniem preferencji w taki sposób, że na pierwszym miejscu powinien się znaleźć oddział, na którym kandydatowi zależy najbardziej. Prosimy o przemyślany wybór klasy, gdyż możliwości zmiany profilu w trakcie nauki są bardzo ograniczone.

 

Klasa Alfa
α

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, chemia

Przedmiot dodatkowy: łacina w medycynie

Języki obce: angielski i jeden do wyboru spośród: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Próg punktowy 2021/2022– 177,20

Próg punktowy 2022/2023 – 184,85

Próg punktowy 2023/2024 – 175,25

Absolwenci tego profilu podejmują studia m.in. na następujących kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, inżynieria biomedyczna

 

Klasa Beta

Β

pierwsza grupa rekrutacyjna

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia

Przedmiot dodatkowy: łacina w medycynie

Języki obce: angielski i jeden do wyboru spośród: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Próg punktowy 2021/2022– 171,95

Próg punktowy 2022/2023 – 177,75

Próg punktowy 2023/2024 – 175,55

Absolwenci tego profilu podejmują studia m.in. na następujących kierunkach: lekarski, psychologia, medycyna weterynaryjna, biotechnologia

 

druga grupa rekrutacyjna

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmiot dodatkowy: historia sztuki

Języki obce: angielski i jeden do wyboru spośród: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Próg punktowy 2021/2022– 159,00

Próg punktowy 2022/2023 – 169,15

Próg punktowy 2023/2024 – 168,35

Absolwenci tego profilu podejmują studia m.in. na następujących kierunkach: prawo, filologia polska, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, ekonomia, filologia francuska, instrumentalistyka, psychologia, kryminologia, lingwistyka stosowana- język hiszpański, socjologia społeczna i antropologia, zarządzanie projektami społecznymi.

 

Klasa Gamma

γ

pierwsza grupa rekrutacyjna

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język angielski

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski

Przedmiot dodatkowy: szachy

Języki obce: angielski i jeden do wyboru spośród: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Próg punktowy 2021/2022– 170,60

Próg punktowy 2022/2023 – 173,95

Próg punktowy 2023/2024 – 173,95

Absolwenci tego profilu podejmują studia m.in. na następujących kierunkach informatyka, analiza danych, informatyka stosowana, architektura, automatyka i robotyka, cyberbezpieczeństwo, ekonomia, elektronika i techniki informacyjne, informatyka analityczna

 

druga grupa rekrutacyjna

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski

Przedmiot dodatkowy: ekonomia

Języki obce: angielski i jeden do wyboru spośród: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Próg punktowy 2021/2022– 166,80

Próg punktowy 2022/2023 – 171,70

Próg punktowy 2023/2024 – 168,45

Absolwenci tego profilu podejmują studia m.in. na następujących kierunkach:

informatyka geoprzestrzenna, kognitywistka, logistyka, mechanika i projektowanie maszyn, organizowanie rynku pracy, zarządzanie i inżynieria usług, ekonomia

 

Klasa Omega

Ω

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski

Przedmiot dodatkowy: kreatywność

Języki obce: angielski i jeden do wyboru spośród: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Próg punktowy 2021/2022– 165,75

Próg punktowy 2022/2023 – 172,55

Próg punktowy 2023/2024 – 168,75

Absolwenci tego profilu podejmują studia m.in. na następujących kierunkach: informatyka, architektura, informatyka i ekonometria, uzbrojenie i lotnictwo, automatyka i robotyka, ekonomia, elektroradiologia, fizyka, mechanika i projektowanie maszyn.

 

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

l.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

1.

 

 

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku
o przyjęcie do I LO wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)

od 13 maja 2024 r.

do 18 czerwca 2024 r.

do godz. 15:00.

 2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
I LO o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku.

od 21 czerwca 2024 r.

do 9 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

     3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy[1] w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności

do 10 lipca 2024 r.

 4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych

w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy

do 15 lipca 2024 r.

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2024 r.

o godz. 10.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do I LO

do 19 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 lipca 2024 r.

o godz. 10:00

 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.).