Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

Stypendium Prezydenta Miasta za wyniki i osiągnięcia w nauce - 

Kandydat do stypendium musi spełniać łącznie następujące kryteria: uzyskał średnią na koniec roku szkolnego co najmniej 5,0 oraz uzyskał co najmniej dwukrotnie tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036). 

Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce, kserokopie dokumentów poświadczające osiągnięcia kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, kserokopia świadectwa, informacje dotyczące danych osobowych na potrzeby podpisania i realizacji umowy stypendialnej.

Za przygotowanie wniosku odpowiedzialny jest wychowawca klasy. Termin złożenia wniosku do p. wicedyrektor Marty Grodzkiej to 16 czerwca 2023 r. do godz. 12.00.

Stypendium Prezydenta Miasta za innowacyjną myśl techniczną - 

Kandydat do stypendium jest autorem jednej pracy indywidualnej lub współautorem jednej pracy zespołowej.

Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium za innowacyjną myśl techniczną, dokumentacja potwierdzająca wartość pracy/projektu/opracowania/badań (schematy, rysunki, fotografie, opinie, prezentacje multimedialne lub inne dokumenty), kserokopia świadectwa (dołączona do wniosku najpóźniej 22 czerwca 2023 r. do godz. 15.00), informacje dotyczące danych osobowych na potrzeby podpisania i  realizacji umowy stypendialnej.

Za przygotowanie wniosku odpowiedzialny jest wychowawca klasy i opiekun naukowy ucznia. Termin złożenia wniosku do p. wicedyrektor Marty Grodzkiej w wersji elektronicznej i papierowej to 16 czerwca 2023 r. do godz. 12.00.

 

Stypendium Prezydenta Miasta w dziedzinie twórczości artystycznej - 

Kandydat do stypendium musi spełniać łącznie następujące kryteria: uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, jest uzdolniony i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych w Regulaminie dziedzin sztuki, jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców miasta Białystok bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, uroczystościach, jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej – uzyskał pozytywną opinię osoby  prowadzącej dany zespół, orkiestrę, grupę.

Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, kserokopie dokumentów poświadczające osiągnięcia artystyczne kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, kserokopia świadectwa, informacje dotyczące danych osobowych na potrzeby podpisania i realizacji umowy stypendialnej.

Za przygotowanie wniosku odpowiedzialny jest wychowawca klasy i p. prof. Aneta Kaliściak. Termin złożenia wniosku do p. wicedyrektor Marty Grodzkiej to 16 czerwca 2023 r. do godz. 12.00.

 dokumenty do pobrania na stronie https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/