Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Towarzystwo Szkół Twórczych (TST), jako oddolny ruch oświatowy o charakterze reformatorskim, zintegrowało się w początkach lat osiemdziesiątych XX wieku wokół szkoły autorskiej dr Danuty Nakonecznej w Warszawie.
Pierwszym przewodniczącym TST był dr Zbigniew Drygalski – dyrektor Liceum im. I. Paderewskiego w Poznaniu.
Następni przewodniczący TST:
● mgr Stefan Gul – dyrektor II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
● mgr Grażyna Złocka-Korzeniewska – dyrektor I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku
● mgr Jolanta Lipszyc – dyrektor LXIV LO im. S. Witkiewicza w Warszawie.

Obecnie funkcję przewodniczącego pełni mgr Włodzimierz Sacewicz – dyrektor CXXII im. I. Domeyki w Warszawie.
Przez wszystkie lata fundatorem i kierownikiem naukowym TST była dr Danuta Nakoneczna.
Do TST należy 30 najlepszych liceów w Polsce.
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku do TST zostało przyjęte w 1994 roku.

Założenia wychowawczo-dydaktyczne Szkół Twórczych:
 
 • POLSKA, jej historia, kultura i tradycja są w szkołach stowarzyszonych przedmiotem dogłębnego poznania, szacunku i zobowiązania.
 • U podstaw kształcenia leżą trzy zasady pedagogicznego postępowania: indywidualizacja, uspołecznienie
 • i aktywizacja. Realizacja tych zasad sprzyja prawidłowemu rozwojowi osobowości wychowanków.
 • Nadrzędnym obowiązkiem ucznia, jak i nauczyciela, jest praca nad własnym rozwojem, nabywanie mądrości, doskonalenie postaw intelektualnych i moralnych.
 • Bezwzględnie zabronione jest palenie papierosów i korzystanie z jakichkolwiek innych używek.
 • Zaleca się estetyczny strój szkolny dla dziewcząt i chłopców, taki, jaki przystoi młodym ludziom przygotowującym się do pełnienia odpowiedzialnych zadań w nauce, oświacie, kulturze, polityce, biznesie, lecznictwie, rolnictwie, technice i in.
 • Nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice są dla siebie partnerami wobec postawionego celu nadrzędnego, jakim jest przygotowanie młodego pokolenia do życia w demokratycznym społeczeństwie, wspartym o zasady wolności i odpowiedzialności
 
Na początku 2002 roku powstało Stowarzyszenie Szkół Aktywnych (SSA).   TST i SSA, zachowując wewnętrzną samodzielność, utworzyły Federację czyli związek wzajemnie wspierających się stowarzyszeń.
 
Celem Federacji jest:
 
 1. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami w aspekcie podnoszenia rangi oraz pozycji liceów ogólnokształcących, gimnazjów i szkół podstawowych.
 2. Upowszechnianie wśród szkół stowarzyszonych, a także pozostałych szkół w kraju, idei nowatorstwa pedagogicznego.
 3. Wzmacnianie postaw organizacyjno-prawnych oraz finansowych dla realizacji innowacji pedagogicznych, a w szczególności:
 • Tworzenie szkól i klas autorskich.
 • Wypracowanie i wdrażanie skutecznych metod doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Wykrywanie i wspomaganie w rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się.
Wiodącym zadaniem TST i SSA jest przekształcanie - poprzez oddolny ruch innowacyjny - tradycyjnych, zunifikowanych systemów szkolnych w nowoczesne, zindywidualizowane, wszechstronnie kształcące i wychowujące szkoły na miarę potrzeb i oczekiwań społecznych, a także:
 • Wspieranie nauczycieli we wszystkich działaniach na rzecz podnoszenia jakości nauczania i wychowania, a także poprawy warunków ich pracy.
 • Prowadzenie ogólnokrajowych, długofalowych badań nad karierami szkolnymi, akademickimi i zawodowymi uczniów wybitnie uzdolnionych.
 • Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pracy wychowawczo - dydaktycznej twórczych nauczycieli i szkół, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk gimnazjalnych.
 I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku jest jedyną w mieście szkołą należącą do TST; a w województwie podlaskim oprócz I LO,do Towarzystwa należy także I LO im. T. Kościuszki w Łomży.

Corocznie w grudniu odbywają się spotkania dyrektorów TST i SSA. W ramach obchodów 30-lecia TST w 2012 roku konferencja odbyła się w Warszawie.
 
W dniach 12-14 grudnia 2013 roku dyrektorzy szkół TST i SSA spotkali się na konferencji w Krakowie. Organizatorami były trzy licea: I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie, II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie i V LO im. A. WItkowskiego w Krakowie.
 
W grudniu 2014 r. odbyła się kolejna konferencja dyrektorów w II LO im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu.
 
Po raz pierwszy na konferencję nie przyjechała pani dr Danuta Nakoneczna. Po świętach Bożego Narodzenia znalazła się w szpitalu. Odeszła od nas 19 stycznia br.
 

Wspomnienie o Danucie Nakonecznej

Dr Danuta Nakoneczna należała do osób, które próbowały wdrażać własne, nowoczesne koncepcje kształcenia polskiej oświaty.

Swój pierwszy eksperyment, oparty na indywidualizacji kształcenia, przeprowadziła w latach 1970 – 1974 w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach, a czteroletnią pracę opisała w publikacji „Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień”. Przez kolejne lata, jako pracownik Instytutu Badań Pedagogicznych, prowadziła eksperyment „Praca z uczniem zdolnym” w warszawskich szkołach podstawowych.

W 1982r uzyskała zgodę na utworzenie Eksperymentalnego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie (później LX LO im. Wojciecha Górskiego), gdzie wprowadziła szereg innowacji, często szokujących ówczesną władzę. Efekty eksperymentu prowadzonego w latach 1982-1990 okazały się znakomite. Były one wielokrotnie opisywane w prasie, przedstawiane w radiu i telewizji. Przyczyniły się do zmian ustawowych w latach 1990 i 1991.

Od 1983r. kolejne licea ogólnokształcące zaczęły przyjmować rozwiązania „60-tki”, tworząc z inicjatywy p. dr Nakonecznej Towarzystwo Szkół Twórczych, które początkowo liczyło 13 liceów, a potem 30. Każde liceum w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych współpracowało z jedną szkołą podstawową miejską i jedną wiejską.

W 1993 roku powstało Stowarzyszenie Szkół Aktywnych skupiające kolejnych 30 liceów z całej Polski a w 2001 roku Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich. Pani Danuta Nakoneczna była twórcą i kierownikiem naukowym wszystkich trzech stowarzyszeń. W 2001r. stowarzyszenia utworzyły Federację, by skutecznie współpracować i wymieniać doświadczenia między szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz propagować ideę nowatorstwa pedagogicznego.

W 2004r. na bazie szkół stowarzyszonych zaczęły powstawać stowarzyszenia regionalne, skupiające szkoły podstawowe, gimnazja i licea z danego regionu kraju. Obecnie jest ich 16.

Licea ogólnokształcące należące do TST i SSA inspirowane przez Panią dr Danutę Nakoneczną osiągają bardzo dobre wyniki dydaktyczne i wychowawcze. Mimo że stanowią 3% tego typu szkół w Polsce, kształcąc corocznie od 40% do 60% laureatów i olimpijczyków, zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach.

Pani dr D. Nakoneczna, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem, napisała 16 książek o tematyce edukacyjnej, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli.

Swoją konsekwencją, zaangażowaniem i determinacją znacząco przyczyniła się do sukcesu polskiej oświaty.

 

W 2015 roku spotkanie dyrektorów TST i SSA zorganizowało II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gorzowie Wielkopolskim.