Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest uczniem białostockiej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;
2) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego:
a) w szkole podstawowej co najmniej 5,5,
b) w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,0;
3) uzyskała co najmniej dwukrotnie tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036).

Wzór wniosku na rok szkolny 2024/2025 oraz formularz danych niezbędnych do zawarcia umowy z możliwością ich pobrania, znajdują się na stronie internetowej https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-naukowe.html 

Za przygotowanie wniosku odpowiedzialny jest wychowawca klasy.

Termin złożenia wniosku do p. wicedyrektor Marty Grodzkiej to 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 (uzupełniony po zakończeniu roku szkolnego o kserokopię świadect