Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Termin złożenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w szkole u pani wicedyrektor Marty Grodzkiej - 20 czerwca 2022 r. godz. 12.00.

Nauczyciel odpowiedzialny za zebranie i sprawdzenie wniosków - pani prof. Urszula Uściłko

 

Stypendium może być przyznane autorowi albo współautorowi pracy, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest uczniem lub absolwentem szkoły ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub która jest dotowana z budżetu Miasta Białegostoku w roku, w którym ubiega się o stypendium;

2) w chwili składania wniosku nie ukończył 22 lat;

3) jest autorem pracy indywidulanej albo współautorem pracy zespołowej w jednej z wymienionych kategorii:

a) pomoc dydaktyczna lub naukowa – wykonanie modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, prototypu maszyny, schematu procesów technicznych lub technologicznych, filmów i prezentacji dydaktycznych przydatnych w danej szkole w procesie nauczania, innych innowacyjnych rozwiązań na rzecz zdrowia i ochrony środowiska,

b) użyteczny pomysł techniczny – wykonanie prototypu innowacyjnego urządzenia, mechanizmu, lub wykonanie projektu wprowadzającego istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych w urządzeniach, sposobach wytwarzania,

c) usprawnienia softwarowe – opracowanie rozwiązania dotyczącego programów komputerowych.

2. W przypadku pracy zespołowej we wniosku należy określić zaangażowanie autorów wskazując ich procentowy udział w przygotowanie pracy.

3. Uczeń może być kandydatem do stypendium z tytułu autorstwa jednej pracy indywidualnej albo współautorstwa jednej pracy zespołowej.

Tryb przyznawania stypendiów

1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje dyrektorowi szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku.

3. Wniosek z pełną dokumentacją pracy składa się w wersji papierowej w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie do dnia 25 czerwca każdego roku, na formularzu określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku.

4. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu w wersji papierowej do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

5. Dokumentacja pracy załączona do wniosku powinna zawierać:

1) przejrzyście przedstawione rozwiązanie oraz środki i sposoby wykorzystane przy jego realizacji,

2) prezentację pozytywnych efektów, jakie przyniesie zaproponowane rozwiązanie,

3) wnioski wynikające z opracowanego pomysłu,

4) dokumentację techniczną, w tym rysunki i szkice ilustrujące istotę rozwiązania.

6. W przypadku pracy zespołowej, wniosek składa się dla każdego ucznia odrębnie.

7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie;

2) wycofania przez wnioskodawcę;

3) rezygnacji kandydata;

4) braków formalnych.

8. Spełnienie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.