Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

Termin złożenia wypełnionego wniosku w formie elektronicznej wraz z załącznikami u P. prof. Anety Kaliściak 6 czerwca 2022 r.

Termin złożenia wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w szkole przez p. prof. Anetę Kaliściak u p. wicedyrektor Marty Grodzkiej - 20 czerwca 2022 r. godz. 12.00.

 

1. Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest uczniem białostockiej szkoły ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub która jest dotowana z budżetu Miasta Białegostoku w roku, w którym ubiega się o stypendium;

2) uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

3) jest uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki:

a) sztuka muzyczna,
b) sztuka plastyczna,
c) sztuka teatralna,
d) sztuka filmowa/fotograficzna,
e) sztuka taneczna.

4) jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim;

5) jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców Miasta Białystok bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, uroczystościach;

6) jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej – uzyskała pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę, grupę.

2. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z pełną dokumentacją osiągnięć kandydata należy złożyć w wersji papierowej do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2022 r.

3. Do wniosku należy dołączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne uczniów w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium.

4. W przypadku, kiedy uczniowie – członkowie zespołu, orkiestry, grupy artystycznej uzyskują osiągnięcia, jako grupa na określonym wydarzeniu artystycznym, uzyskany wynik należy wpisać we wniosku każdego z uczniów - kandydatów do stypendium.

5. Informację o przyznanych stypendiach niezwłocznie podaje się do wiadomości dyrektorów szkół, w których uczą się lub uczyli nagrodzeni uczniowie oraz do wiadomości publicznej. Dyrektor szkoły przekazuje do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku dane stypendysty, niezbędne do podpisania i realizacji umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powzięcia informacji o przyznanych stypendiach.