Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

W dniach 24 maja - 10 czerwca 2021 r. można składać wnioski o stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2021-2022:

- za wyniki i osiągnięcia w nauce wnioski przyjmuje pedagog szkolny, pani prof. Barbara Aponowicz,

- w dziedzinie twórczości artystycznej - pani prof. Aneta Kaliściak

- za innowacyjną myśl techniczną - pan prof. Sławomir Żuber.

Wnioski należy wypełnić w formie elektronicznej, a następnie umówić się na spotkanie z nauczycielem przez dziennik elektroniczny lub Teams.

 

Stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce zgodnie z regulaminem może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,0,

2) uzyskała co najmniej dwukrotnie tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. poz. 1036).

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkami:

stypendia naukowe

stypendia artystyczne

stypendia za innowacyjną myśl techniczną