Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Procedura funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

w Białymstoku od 17 maja 2021 r.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 1. W szkole wprowadza się ustalony harmonogram zajęć dla poszczególnych oddziałów.
 2. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie i pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nieprzebywają w izolacji w warunkach domowych.
 3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.
 4. Rekomenduje się:
  • stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów i nauczycieli,
  • przebywanie uczniów, przy sprzyjającej pogodzie, na wolnym powietrzu podczas przerw między lekcjami,
  • wietrzenie sal lekcyjnych i przestrzeni wspólnych co najmniej raz na godzinę,
  • organizowanie zajęć pozalekcyjnych w małych grupach, tylko po zajęciach obowiązkowych,
  • organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone
   z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 5. Ogranicza się:
  • gromadzenie się uczniów na terenie szkoły,
  • kontakty między klasami,
  • przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 6. Każda osoba wchodząca do budynku szkolnego zobowiązana jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
 7. Podczas pobytu w szkole uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni przestrzegają ogólnych zasad higieny:
  • częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
   w szkole,
  • ochrona podczas kichania i kaszlu,
  • noszenie osłony ust i nosa w przestrzeni wspólnej,
  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Przy wejściu do pomieszczeń szkolnych, m.in. do sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, każda osoba ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 9. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 17 maja 2021 r. do czasu odwołania.
 1. Wszyscy pracownicy, pedagogiczni i administracyjni, zobowiązani się do jej stosowania
  i egzekwowania przestrzegania przez uczniów.
 2. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,
  w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.
 3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.