Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

https://bialystok.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action

 

Szanowni Rodzice kandydatów do ILO, drodzy Ósmoklasiści!

Wypełniając wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej kandydat może wskazać trzy szkoły, a w każdej szkole wszystkie oddziały, jakie znajdują się w ofercie danej placówki. Na pierwszym miejscu należy wpisać ten oddział w szkole pierwszego wyboru,
na którym najbardziej kandydatowi zależy. Przemyślane wypełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły pozwala uniknąć rozczarowania
w finale
postępowania rekrutacyjnego.

Opis profili, a wśród nich jedynej w Polsce klasy politechniczno-kreatywnej (Omega), której uczniowie właśnie stanęli na podium Międzynarodowej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination 2022 w Kansas City w USA, znajduje się w zakładce Rekrutacja.

Przypominamy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 16 maja 2022 r. (poniedziałek)
do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 24 czerwca 2022 r.(piątek)
 do 13 lipca 2022 r. (środa)
 do godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

do 13 lipca 2022 r. (środa)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 20 lipca 2022 r. (środa)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 21 lipca 2022 r.(czwartek)
do 29 lipca 2022 r.(piątek)
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

1 sierpnia 2022 r. (poniedziałek)
o godz. 10:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

1 sierpnia 2022 r. (poniedziałek)
do godz. 14.30

Możliwość wystąpienia rodzica do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 4 sierpnia 2022 r.(czwartek)

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Możliwość wniesienia - przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego - odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Godziny przyjmowania dokumentów: 7.30 - 15.00