Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

Stypendium Prezydenta Miasta za innowacyjną myśl techniczną może być przyznane uczniowi z tytułu autorstwa jednej pracy indywidualnej albo współautorstwa jednej pracy zespołowej. Wnioski o przyznanie stypendium za innowacyjną myśl techniczną dla każdego ucznia składa się odrębnie. W przypadku pracy zespołowej, należy złożyć wniosek dla wszystkich członków zespołu i określić zaangażowanie autorów wskazując ich procentowy udział w  przygotowanie pracy.

Dokumentacja pracy załączona do wniosku powinna zawierać:

  •       przejrzyście przedstawione rozwiązanie oraz środki i sposoby wykorzystane przy jego realizacji,
  •      prezentację pozytywnych efektów jakie przyniesie zaproponowane rozwiązanie
    oraz wnioski wynikające z opracowanego pomysłu,
  •      dokumentację techniczną, w tym rysunki i szkice ilustrujące istotę rozwiązania.

Wzór wniosku oraz formularz danych niezbędnych do zawarcia umowy z możliwością ich pobrania, znajdują się na stronie internetowej Stypendia techniczne - Białystok - Oficjalny Portal Miasta (www.bialystok.pl)

Za przygotowanie wniosku odpowiedzialny jest wychowawca klasy.

Termin złożenia wniosku do p. wicedyrektor Marty Grodzkiej to 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 (uzupełniony po zakończeniu roku szkolnego o kserokopię świadectwa).