Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024, w szczególności:


1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
3) uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we spółzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.


Należy zwrócić uwagę na właściwe zaklasyfikowanie i opis osiągnięć według wskazania w nawiasach w każdej z wymienionych we wniosku kategorii osiągnięć oraz ich udokumentowanie.

Wychowawcy klas są odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1) wnioski (załącznik nr 1) należy wypełnić komputerowo i uzupełnić pola dotyczące miejsca, daty oraz podpisu i pieczęci dyrektora;
2) we wniosku należy wpisać osiągnięcia (wg wskazania w nawiasach) uzyskane tylko w roku szkolnym 2023/2024;
3) zawartość wniosku powinna zmieścić się na 2 stronach, jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy liczba osiągnięć jest duża, dopuszczalna jest większa liczba stron;
4) wnioski należy drukować dwustronnie;
5) do każdego wniosku należy dołączyć obowiązkowo:
a) potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wszystkie osiągnięcia wpisane we wniosku;
b) podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia dotyczące danych
osobowych.

Kompletne wnioski należy dostarczyć do p. wicedyrektor Marty Grodzkiej do 19 czerwca do godz. 15.00.

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie-zalacznik-nr-2-stypendium-men (2).docx)oświadczenie25 kB
Pobierz plik (wniosek-zalacznik_nr_1-stypendium-men (4).docx)wniosek27 kB